فهرست جزییات خدمات مطالعات مرمت و بازسازی و شرح خدمات تهیه شناسنامه کاریزهای کشور
عنوان انگلیسی نشریه: The List of Detailed Study of Renovation and Terms of Services for Codification of Identification Document of the Country-s Qanats- بخشنامه گروه سوم به شماره 100/87486
499
1388/09/17
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد