راهنمای راهبری و نگهداری تاسیسات مکانیکی ساختمان (تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع ) - شرح خدمات در دوره تهیه و اجرای طرح
بخشنامه گروه سوم به شماره 100/9371
460
1388/02/07
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد