پیشنویس شرح خدمات مهندسی مطالعات مرحله دوم (طراحی نهایی) طرح های آبیاری و زهکشی (بازنگری اول)
وزارت نیرو معاونت امور آب و آبفا دفتر مهندسی و معیارهای فنی آب و آبفا - این پیش نویس در شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس تهیه و توسط کمیته تخصصی آبیاری و زهکشی طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور بررسی و تأیید شده است.
382
1390/05/01
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد