شرح خدمات مهندسی مطالعات مرحله طراحی تفصیلی شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی (ثقلی)- (تجدید نظر اول)
عنوان انگلیسی نشریه: Terms of References for Engineering Detail Design Phase Studies of Irrigation and rainage Sub Systems- بخشنامه گروه اول به شماره 100/37470
244
1388/04/24
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد