شرح خدمات مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه یا مسیل
تذکر مهم: این نشریه توسط ضابطه 679 موضوع "شرح خدمات مطالعات تعیین حدبستر و حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه" مورخ 1394/06/17 نسخ شده و فاقد اعتبار است. عنوان انگلیسی این نشریه: Standard Service Details for Determination of Floodway and Flood Fringe- بخشن
276
1389/09/13
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد