شرح خدمات مهندسی نظارت بر اجرای سامانه های آبیاری و زهکشی
وزارت نیرو؛ دفتر استانداردهای فنی، مهندسی، اجتماعی و زیست محیطی آب و آبفا. معاونت فنی و توسعه امور زیربنایی؛ امور نظام فنی و اجرایی کشور - این سند در شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس تهیه و توسط کمیته تخصصی آبیاری و زهکشی طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب ک
387-388
1394/09/14
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد