طراحی بناهای درمانی ( 12) ( جلد یکم ) راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش مراقبت ویژه جراحی قلب CSICU
عنوان انگلیسی نشریه: Health Buildings Design 12 Guidelines for Architectural Planning & Design of Cardiac Surgical Intensive Care Unit- بخشنامه گروه سوم به شماره 100/50217
287-12
1388/06/01
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد