طراحی بناهای درمانی(5) - جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش مراقبت ویژه نوزادان NICU- نشریه شماره 5-287
عنوان انگلیسی نشریه: Helth Buildings Design (5) Volume 2 Guidelines for Mechanical Services of Neonatal Intensive Care Units N.I.C.U. - بخشنامه گروه سوم به شماره 101/84047
287-5
1384/05/11
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد