طراحی بناهای درمانی (1) - جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش های بستری داخلی/جراحی- نشریه شماره 1-287
عنوان انگلیسی نشریه: Helth Buildings Design (1) Volume 2: Design Guide for Mechanical Services of Medical/Surgical Care Unit - بخشنامه گروه سوم به شماره 101/121907
0287_1_2
1383/07/07
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد