طراحی بناهای درمانی (13)- (جلد دوم) راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش توان بخشی قلب
Health Building Design 13 Guidelines for Mechanical services of Cardiac Rehabilitation Unit- بخشنامه گروه سوم به شماره 95/481331
287-13
1395/02/07
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد