طراحی بناهای درمانی (2) - جلد چهارم: راهنمای گروه بندی و مشخصات فنی تجهیزات بیمارستانی بخش های مراقبت ویژه I.C.U- نشریه شماره 2-287
عنوان انگلیسی نشریه: Helth Buildings Design (2) Volume 4: Design Guide for Medical Equipment Specifications of Intensive Care Units I.C.U.- بخشنامه گروه سوم به شماره 101/155361
0287_2_4
1383/08/22
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد