طراحی بناهای درمانی (13)- (جلد یکم) راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش توان بخشی قلب
Health Building Design 13 Guidelines for Architectural Planning & Design of Cardiac Rehabilitation Unit- بخشنامه گروه سوم به شماره 95/481331
287-13
1395/02/07
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد