طراحی بناهای درمانی (10) - جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش کاتتریزاسیون قلب- نشریه شماره 10-287
عنوان انگلیسی نشریه: Health Buildings Design 10 Guidelines for Electrical Services of Cardiac Catheterization Unit- بخشنامه گروه سوم به شماره 100/129830
287_10
1386/10/09
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد