طراحی بناهای درمانی (1) - جلد چهارم: راهنمای گروه بندی و مشخصات فنی تجهیزات بیمارستانی بخش های بستری داخلی/جراحی- نشریه شماره 1-287
عنوان انگلیسی نشریه: Helth Buildings Design (1) Volume 4: Design Guide for Medical Equipment Specifications of Medical/Surgical Care Units - بخشنامه گروه سوم به شماره 101/121907
0287_1_4
1383/07/07
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد