فهرست نمونه پیمان‌های سرمایه گذاری

ردیف
عنوان
نمایش
1
قرارداد جعاله – بانک مسکن – نمونه شماره 3
2
شرایط عمومی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی
3
قرارداد بانک مسکن – نمونه شماره 2
4
قرارداد جعاله بانک برای وام تعمیرات
5
قرارداد جعاله بانک– نمونه شماره 2
6
قرارداد مضاربه-بازرگانی داخلی (به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات)
7
موافقت‌نامه قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی طرفین موافقت‌نامه
8
نمونه قرارداد ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT)
9
نمونه قرارداد مشارکت در ساخت‌وساز
10
وکالت وام جعاله بانکی و رهن گذاشتن ملک
بازگشت