قرارداد جعاله – بانک مسکن – نمونه شماره 3

بسمه تعالی

 

نظر به اینکه خانم / آقای .................. مالک پلاک ثبتی .......................... فرعی از ............ اصلی واقع در بخش ....................... حوزه ثبتی ....................... ، تقاضای انجام تعمیرات ساختمان پلاک فوق از طریق عقد جعاله به هزینه بانک را دارد و بانک نیز با احراز ضرورت تعمیرات مزبور با درخواست نامبرده موافقت نموده است ، این قرارداد در تاریخ ........................... بین : الف ) خانم / آقای ................................. فرزند ..................... به شماره شناسنامه ........................... ....... صادره از ........................... متولد ................... به شماره ملی .......... ............ ........................ به نشانی ......................................................... کد پستی .............. ........................ که در این قرارداد « جاعل » نامیده می‌شود ، ازیک‌طرف و ؛

ب ) بانک مسکن شعبه ................................................ کد ....................... به نشانی ............................ به نمایندگی خانم / آقای .......................................... طبق معرفی‌نامه شماره ..................... که در این قرارداد « بانک » نامیده می‌شود ( به‌عنوان عامل ) ، از طرف دیگر منعقد و طرفین ملزم و متعهد به انجام مفاد آن گردیدند .

ماده یک : موضوع قرارداد عبارت است از : تهیه و تدارک مصالح و لوازم تعمیر ساختمان احداث‌شده در پلاک ثبتی فرعی از ...................... اصلی واقع در بخش .......... حوزه ثبتی ............................. و انجام تعمیرات مزبور به شرح و تفصیل منعکس در گزارش ارزیابی بانک به هزینه بانک عامل .

ماده دو : کل جعل موضوع این قرارداد مبلغ ..................................... ریال می‌باشد که با موافقت بانک ، جاعل قبول و تعهد نمود مبلغ مزبور را در ..................... قسط متوالی ماهیانه ، که هر یک به مبلغ ................................ ریال و قسط آخر .......................... ریال است ، در قبال قبض رسید به بانک بپردازد .

سررسید اولین قسط روز ....................... و سررسید اقساط بعدی به فاصله یک ماه از سررسید قسط ماه قبل خواهد بود و جاعل متعهد گردید در سررسید آخرین قسط آنچه از بدهی و یا سایر هزینه‌ها و مطالبات ناشی از این قرارداد بر ذمه وی باقی‌مانده باشد ، یکجا به بانک پرداخت و تسویه نماید.

تبصره : هرگاه جاعل در پرداخت هر یک از اقساط تأخیر نماید ، مبلغی طبق مفاد ماده سه این قرارداد از تاریخ سررسید قسط مزبور تا تاریخ واریز ، بر ذمه جاعل تعلق خواهد گرفت که طبق روش بانک محاسبه و وصول می‌گردد .

ماده سه : هرگاه جاعل برخلاف هر یک از شروط و قیود و مواد این قرارداد عمل نماید و یا در پرداخت اقساط تأخیر کند ، کلیه بدهی وی به دین حال تبدیل‌شده و در صورت عدم تسویه کامل اصل بدهی ناشی از قرارداد تا سررسید مقرر ، به علت تأخیر در تأدیه بدهی ناشی از این قرارداد ، از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی مزبور ، مبلغی به ذمه امضاء کننده این قرارداد تعلق خواهد گرفت . ازاین‌رو جاعل قبول و تعهد نمود علاوه بر بدهی تأدیه نشده ، مبلغی معادل .......................... درصد مانده بدهی برای هرسال نسبت به بدهی مزبور ، برحسب این قرارداد به بانک پرداخت نماید . به همین منظور نامبرده ضمن امضای این قرارداد به‌طور غیرقابل‌برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی مزبور ، معادل مبلغ موردقرارداد از هرگونه حساب وی نزد بانک برداشت و یا به همان میزان از وثایق و تضمینات یا سایر دارایی‌های وی تملک و به‌حساب بدهی وی منظور نماید . اخذ مبلغ مقرر به شرح فوق مانع تعقیب عملیات اجرایی برای وصول مطالبات نخواهد شد .

تبصره : جاعل قبول نمود چنانچه طبق مفاد این ماده مبلغی بر ذمه وی تعلق گیرد ، بدواً هرگونه پرداخت‌های وی بابت مطالبات ناشی از این قرارداد به‌حساب ما فی الذمه فوق منظور گردد . جاعل کلیه محاسبات بانک در مورد تعیین ما فی الذمه را قبول داشته و حق هرگونه ادعا و اعتراض در این زمینه را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده چهار : تشخیص بانک نسبت به تخلف جاعل از هر یک از تعهدات مندرج در این قرارداد و محاسبه میزان طلب بانک برای اقدامات قانونی و صدور اجراییه کافی و قطعی و غیرقابل‌اعتراض می‌باشد .

ماده پنج : نظر به اینکه خانم / آقای .................................... ( جاعل ) جهت پرداخت هزینه‌ها و مراقبت بر نحوه انجام تعمیرات موضوع این قرارداد را به نمایندگی از طرف بانک عامل بپردازد و مراقبت نماید که تعمیرات مزبور حداکثر ظرف مدت .......... ماه از تاریخ امضای این قرارداد انجام شود و متعهد شود حداکثر ظرف همین مدت صورتحساب هزینه‌های انجام‌شده را ارائه و هر مبلغ از وجه فوق را که پس از پرداخت هزینه‌ها باقی‌مانده است ، به عامل (بانک ) مسترد دارد .

تبصره : بانک حق دارد هر موقع صلاح بداند برای ارزیابی و نظارت بر حسن انجام تعهدات جاعل و بازدیدهای فنی به‌منظور حصول اطمینان او صحت کار و رعایت انجام تعهداتی که به نمایندگی از طرف بانک ، توسط جاعل صورت گرفته ، به محل ساختمان مراجعه و از آن بازدید نماید و جاعل تعهد نمود همواره بدون حق اعتراض وسیله این نظارت و بازدید را فراهم نماید .

ماده شش : خانم / آقای .............................................. ( جاعل ) قبول و تعهد نمود در صورت تخلف از ایفای تعهدات مذکور در ماده فوق ، علاوه بر استرداد کل مبلغ مزبور در تاریخ امضای این قرارداد که تبدیل به دین حال می‌گردد ، مطابق ماده سه این قرارداد ، مبلغی بر ذمه وی تعلق می‌گیرد که متعهد است از مال خود همراه اصل مبالغ دریافتی به بانک بپردازد و در صورت عدم پرداخت ، بانک حق دارد وفق مفاد این قرارداد مطالبات خود را استیفاء نماید .

ماده هفت : بانک به تقاضای جاعل مبلغ یک هزار ریال قرض‌الحسنه به مدت ده سال به وی پرداخت نمود و جاعل ضمن اقرار به دریافت آن متعهد گردید در پایان مدت فوق‌الذکر یا هنگام تسویه کامل مطالبات بانک ناشی از این قرارداد ، مبلغ مزبور را به بانک مسترد دارد . جاعل حق فسخ عقد قرض مذکور راتا پایان مدت قرارداد و پس از تسویه کامل مطالبات بانک از خود سلب و ساقط نمود و ضمن این عقد لازم ، کلیه تعهدات مندرج در این قرارداد را به عهده گرفت و قبول نمود که در صورت تخلف از هر یک از تعهدات مذکور ، بدهی‌های جاعل به بانک ناشی از این قرارداد به دین حال تبدیل‌شده و بانک حق خواهد داشت طبق مفاد این قرارداد برای وصول مطالبات خویش اقدام و استیفای طلب نماید

تبصره : ضمن عقد لازم موضوع این ماده جاعل با قبول شرط ترک فسخ ، حق فسخ و رجوع از قرارداد را از خود سلب نموده و اسقاط کافه خیارات از جاعل به عمل آمد.

ماده هشت : جاعل ضمن اعلام اطلاع کامل از ضوابط مقرر در خصوص نحوه اعطای تسهیلات ، ارزیابی و تعیین هزینه‌های موضوع این قرارداد ، اقدامات و محاسبات بانک بر اساس مقررات مذکور در هر مرحله را قبول نموده و حق هرگونه اعتراض در این زمینه را از خود سلب و ساقط نمود.

تبصره : طرفین توافق نمودند هرگونه اشتباه در محاسبات قابل‌برگشت بوده و جاعل متعهد گردید به‌صرف اعلام بانک ، ضمن قبول محاسبات اصلاحی نسبت به تنظیم و اصلاح اسناد و اوراق مربوطه بر اساس نظر بانک اقدام نماید . عدم قبول و اقدام جاعل در این خصوص از مصادیق تخلف از قرارداد تلقی شده و بانک حق خواهد داشت وفق مفاد این قرارداد اقدام نماید .

ماده نه : جاعل اقرار نمود که این قرارداد با رعایت شرایط و مقررات بانک تنظیم‌شده است ، لذا چنانچه به تشخیص بانک احراز گردد جاعل در اثر وقوع هرگونه تقلب و تخلف یا با توسل به یکی از اعمال مندرج دربندهای ماده یک آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی مصوب 1383 هیأت وزیران مبادرت به انعقاد این قرارداد و استفاده از تسهیلات بانک نموده است ، بانک بدون هیچ‌گونه قید و شرطی حق دارد قرارداد را فسخ وجهت وصول مطالبات و همچنین سایر خسارات وارده به خود وفق مفاد این قرارداد اقدام نماید و جاعل حق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخیص و اقدامات بانک را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده ده : این قرارداد در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و اصلاحات و الحاقات قانونی آن منعقد گردید و در حکم سند لازم الاجراء می‌باشد . امضاء کنندگان این قرارداد با علم و اطلاع از کمیت و کیفیت معامله و تعهدات موضوع قرارداد ضمن تفاهم و تراضی با بانک تصریح و تأکید نمودند که این قرارداد در حکم سند رسمی لازم الاجراء بوده و تابع مفاد آئین‌نامه اجرای اسناد رسمی است و هیچ‌گونه اختلافی در مندرجات آن نداشته و مکلف و ملتزم به رعایت آن می‌باشد و جاعل حق هرگونه ایراد و اعتراض نسبت به مندرجات آن و محاسبات و اقدامات اجرائی بانک و اجرای ثبت را تا استیفای کلیه حقوق بانک و ایفای تعهدات و دیون موضوع قرارداد از خود سلب و ساقط نمود .

ماده یازده : چنانچه جاعل از ایفای هر یک از تعهدات ناشی از این قرارداد امتناع نماید و بانک برای وصول مطالبات خود ناگزیر از توسل به اقدامات اجرایی و قضایی گردد ، پرداخت کلیه هزینه‌های ثبتی و اجرایی و قضایی و دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و نماینده قضایی و خسارت ازهرجهت ( طبق تشخیص و اعلام بانک ) به عهده جاعل است که در اجرای تبصره یک قانونی الحاق دو تبصره به ماده 15 اصلاحی قانونی عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1376 مجلس شورای اسلامی مطالبه و وصول خواهد شد .

ماده دوازده : جاعل تعهد نمود به‌منظور تضمین و توثیق تعهدات خود و سایر مطالبات بانک ناشی از این قرارداد ، شش‌دانگ پلاک ثبتی زیر را در رهن بانک قرارداد . در غیر این صورت بانک حق فسخ این قرارداد را خواهد داشت .

مشخصات گروگان : « شش‌دانگ یک باب واحد مسکونی به مساحت ................. مترمربع به پلاک ثبتی ........................... فرعی از ................... اصلی مفروز و مجزی شده از ....................... اصلی واقع در بخش ..................... حوزه ثبتی ................... قطعه ......... صورت‌مجلس تفکیکی شماره .................... مورخ .................. اداره ثبت .................. به انضمام پارکینگ شماره ..................... و انباری شماره .................... و کلیه حقوق قانونی و متعلقات و منضمات عرفیه و شرعیه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین‌نامه اجرایی آن ، که ذیل شماره ................. در دفتر................ صفحه .............. اداره ثبت‌اسناد و املاک ................... ثبت و سند مالکیت به شماره .................. برای آن صادر و تسلیم‌شده است .

تبصره : پرداخت کلیه هزینه‌های ثبت سند مذکور در دفترخانه ، به عهده جاعل می‌باشد.

ماده سیزده : اقامتگاه طرفین قرارداد همان است که در این قرارداد درج گردیده است. چنانچه یکی از طرفین محل خود را تغییر دهد باید موضوع راب ه طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی‌که تغییر اقامتگاه با نشانی دقیق محل اقامت ، کتباً به‌طرف دیگر ابلاغ نشده باشد ، کلیه مکاتبات و مراسلات و ابلاغیه‌ها و اخطاریه‌های اجرائی و غیره به نشانی که در این قرارداد قیدشده ، ارسال گردیده و ابلاغ‌شده تلقی خواهد شد.

 

تاریخ

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها