قرارداد مضاربه-بازرگانی داخلی (به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات)

بسمه‌تعالی

 

 

این قرارداد بین امضاکنندگان ذیل:

الف) بانک  ……………………. شعبه  ……………………. به نشانی  …………………………………………………………….. به‌عنوان مالک که در این قرارداد بانک نامیده می‌شود ازیک‌طرف.

ب) آقای/ خانم/شرکت  …………………………. فرزند  ……………………. به شماره شناسنامه  …………………….. صادره  ……………………. به نشانی  …………………………………………………………………………………

ثبت‌شده ذیل شماره  ……………………. اداره ثبت شرکت‌ها  ……………………. با امضا ……………………. به‌عنوان عامل از طرف دیگر که در این قرارداد عامل نامیده می‌شود در تاریخ  ……………………. منعقد گردید.

ج)آقای/خانم، آقایان/ خانم‌ها …………………….(مشخصات ذکر گردد) که در این قرارداد متعهد/متعهدین نامیده می‌شوند.

ماده1بانک به استناد تقاضای شماره  ……………………. مورخ  ……………………. عامل، مبلغ  ……………………. ریال جهت سرمایه مضاربه تحت شماره  ……………………. برای استفاده عامل تخصیص داد و عامل قبول و تعهد نمود که سرمایه مذکور را طبق مفاد ماده 5 یکجا و یا به‌دفعات منحصراً به مصرف مندرج در ماده 2 قرارداد برساند.

تبصره- در صورت استفاده کامل از سرمایه و واریز ماحصل فروش(به شرح ماده 11 این قرارداد) استفاده مکرر از سرمایه با موافقت بانک جمعاً تا میزان مبلغ سرمای تعیین‌شده در قرارداد توسط عامل مجاز می‌باشد.

بانک تقاضای عامل در این مورد را با توجه به مدت باقیمانده در قرارداد بررسی و عنداللزوم استفاده مکرر را مورد موافقت قرار خواهد داد.

ماده2موضوع مضاربه عبارت است از مبادرت عامل به خریدوفروش، (نوع و مشخصات کالا ذکر شود) ……………………. از محل سرمایه موضوع ماده 1 به ترتیبی که ذیلا تعیین می‌شود:

الف) شرایط خرید

ب) شرایط فروش

پ) خرید هر نوع کالا و یا لوازم دیگر از محل سرمایه مضاربه موضوع این قرارداد ممنوع می‌باشد.

ماده3مدت این قرارداد از تاریخ امضا آن  ……………………. روز می‌باشد که در تاریخ  ……………………. منقضی می‌گردد. عامل تعهد نمود که کلیه وجوه حاصل از فروش را حداکثر تا تاریخ انقضا قرارداد به بانک پرداخت و مطالبات ناشی از قرارداد مضاربه را تسویه نماید.

ماده4عامل حق فسخ این قرارداد را تا تسویه کامل محاسبات و انجام تعهدات ناشی از قرارداد به شرح مندرج در ماده 8 از خود سلب و ساقط نمود لیکن بانک در هر زمان حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

ماده5عامل قبول و تعهد نمود که سرمایه مضاربه را منحصراً جهت تحقق موضوع تعیین‌شده در ماده دو این قرارداد بابت اقلام زیر مصرف نماید:

الف) قیمت خرید کالا

ب) بیمه

پ) حمل‌ونقل

ت) انبارداری

ث) حقوق گمرکی و سود بازرگانی

ج) هزینه بانکی

چ) هزینه‌های بسته‌بندی

تبصره- عامل تعهد نمود که کلیه اقدامات لازم جهت اجرا مضاربه موضوع این قرارداد را انجام دهد و ازاین‌جهت قبول کرد که هزینه‌های اداری، دستمزد/حقوق و هر نوع هزینه مربوط دیگر را شخصاً پرداخت نماید. و از این بابت حق مطالبه وجهی از بانک نخواهد داشت.

ماده6عامل قبول و تعهد نمود که در طول مدت مضاربه موضوع این قرارداد:

الف) از خریدوفروش نسیه خودداری نماید.

ب) در مورد مبلغ و شرایط معامله خود نظر بانک را جلب نماید.

پ) در مواردی که برای انجام معامله‌ای قرارداد جداگانه تنظیم می‌نماید قرارداد مزبور را قبل از امضا به تصویب بانک برساند.

ت) حداقل ماهی یک‌مرتبه اسناد مربوط به خریدوفروش را به بانک تسلیم نماید.

ث) محل کار خود را که نشانی آن  ……………………. می‌باشد بدون موافقت قبلی بانک تغییر ندهد و چنانچه به‌موجب حکم دادگاه ملزم به تغییر محل کار خود گردد مراتب را به بانک اطلاع دهد.

ج) دفاتر و حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوط به مضاربه، این قرارداد را به‌طور منظم و مرتب طبق نظر بانک طوری ثبت و نگهداری نماید که در موقع لزوم توسط بانک قابل‌رسیدگی باشد.

چ) شخصاً به اجرای مضاربه موضوع این قرارداد مباشرت نماید و انجام هیچ‌یک از عملیات مضاربه را بدون موافقت بانک به دیگری واگذار ننماید.

ماده7بانک حق دارد در هر موقع که لازم بداند بدون اخطار قبلی عملیات عامل را از هر حیث و جهت و به هر نحو که صلاح بداند راسا یا به‌وسیله اشخاصی که معین می‌کند مورد نظارت و بازرسی قرار دهد و عامل تعهد نمود که در هر مورد اطلاعات موردتقاضا را در اختیار بانک بگذارد، در اجرای این موضوع عامل قبول و تعهد نمود که دفاتر و حساب‌ها و هرگونه مدارک، ارقام و اطلاعات دیگر موردنیاز در رابطه با عملیات مضاربه را در اختیار بانک قرار دهد و تسهیلات لازم را برای اعمال نظارت بانک فراهم آورد.

ماده8عامل قبول و تعهد نمود که سایر هزینه‌های احتمالی مضاربه موضوع این قرارداد ازجمله هزینه‌های اداری، دستمزد و حقوق و هر نوع هزینه مربوطه دیگر را به‌استثنای هزینه‌های مذکور در ماده 5 از مال خودپرداخت نماید و جمع هزینه‌های مذکور را که به‌موجب این تعهد پرداخت خواهد شد، به بانک صلح نمود، مضافا عامل ضمن عقد صلح موضوع این ماده کلیه شرایط و تعهدات مندرج در هر یک از مواد قبلی و آتی این قرارداد را پذیرفت و نسبت به اجرا و رعایت مفاد کلیه مواد این قرارداد قبولی و تعهد خود را اعلام نمود.

ماده9عامل می‌تواند یک جا و یا برحسب نیاز به‌تدریج در مقابل تسلیم اسناد و مدارک مورد لزوم بانک از سرمایه مضاربه(موضوع ماده1 این قرارداد) استفاده نماید.

تبصره- چنانچه عامل به‌موجب ماده یک قرارداد از سرمایه مکرر استفاده نماید میزان استفاده‌شده از سرمایه مضاربه در جریان استفاده مکرر همواره و در هر نوبت

نمی‌تواند بیش از مبلغ سرمایه تعیین‌شده در قرارداد باشد.

ماده10عامل قبول و تعهد نمود که کالای موضوع این قرارداد را بلافاصله پس از خرید تا زمان فروش نزد بیمه گرد موردقبول بانک به نفع بانک و در برابر خطراتی که بانک مشخص می‌کند بیمه کامل نموده و بیمه‌نامه مربوط را به بانک تسلیم کند و درصورتی‌که به این تعهد خود عمل نکند بانک اختیار دارد راسا نسبت به بیمه نمودن کالای موضوع این قرارداد اقدام نموده و هزینه‌های مربوطه را به‌حساب مضاربه منظور نماید مفاد این ماده در مورد تبصره ذیل ماده 9 نیز لازم الرعایه می‌باشد.

ماده11عامل قبول و تعهد نمود که کلیه وجوه حاصل از فروش کالای موضوع ماده دو این قرارداد را در اسرع وقت، مستقیما و بدون دخل و تصرف در آن به‌حساب مضاربه تحت عنوان«حساب مضاربه- وجوه دریافتی بابت تسهیلات استفاده‌شده» واریز نماید.

ماده12عامل قبول و تعهد نمود که کلیه امور بانکی موردنیاز برای اجرای مفاد این قرارداد را منحصراً از طریق بانک.. انجام دهد.

ماده13نسبت تقسیم سود حاصل از اجرای موضوع این قرارداد ………….. درصد برای عامل و  …………….. درصد برای بانک می‌باشد سود حاصل از اجرای موضوع این قرارداد عبارت است از مابه‌التفاوت سرمایه مصرف‌شده و مجموع وجوه حاصله از فروش کل کالای موضوع مضاربه.

ماده14در صورت فسخ قرارداد یا انقضا مدت آن به شرح زیر عمل خواهد شد:

الف) درصورتی‌که درنتیجه عملیات ناشی از عقد مضاربه کالایی تحصیل شده باشد بانک حق دارد کالا را پس از تقویم به بهای عادله به تشخیص خود تملک نموده و معادل مبلغ تقویمی را به‌حساب مضاربه منظور نماید.

چنانچه بانک تمایل به تملک کالای حاصل از مضاربه را نداشته باشد مراتب حداکثر ظرف 15 روز پس از فسخ یا انقضا مدت به عامل اطلاع خواهد داد در این صورت عامل متعهد است حداکثر ظرف 15 روز پس از اعلام بانک کالای موجود را به فروش برساند و رد صورت تخلف از این شرط کالای موجود متعلق به عامل بوده و بانک متقابلا کالا را به بهای عادله به تشخیص خود تقویم و قیمت تقویمی بدهی مسلم عامل به بانک خواهد بود که از محل مورد وثیقه استیفا خواهد نمود و به‌هرحال حقوق بانک در مطالبه خسارات ناشیه محفوظ می‌باشد.

ب) درصورتی‌که مقداری از کار توسط عامل صورت گرفته و کالایی تحصیل نشده باشد عامل کلیه حقوق متصوره احتمالی خود نسبت به معامله را به بانک صلح نمود.

ماده15در صورت فوت عامل بانک وصی او می‌باشد که کالای موضوع این مضاربه را به فروش رسانیده و طبق مفاد قرارداد عمل نماید.

تبصره- در صورت انحلال/ورشکستگی عامل قبل از انقضای مدت، قرارداد من فسخ خواهد شد و بانک حق خواهد داشت سرمایه و سود متعلقه را که به امانت به عامل سپرده است به تشخیص خود چه به‌صورت وجه نقد و از هر طریقی که مقتضی بداند از وجوه یا اموال ورشکسته برداشته و یا تامین نماید.

ماده16پس از پایان مدت قرارداد یا فسخ آن و یا فروش کالا در زمان قرارداد درصورتی‌که عامل کالا فروخت و در تادیه حصه بانک از اصل و سود تأخیر کند مبلغی طبق فرمول: (6+ نرخ سود )*تعداد روز*اصل بدهی /360*100 از تاریخ استفاده از سرمایه تا تاریخ وصول علاوه بر اصل سرمایه و سود مضاربه بر ذمه او تعلق می گیرد که باید به بانک بپردازد و به همین منظور عامل ضمن قرارداد حاضر به نحوه غیرقابل‌برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ فروش تا تاریخ وصول معادل حاصل فرمول یادشده را از هرگونه وجوه دیگر نامبرده نزد بانک برداشت و یا به همان میزان از سایر دارایی‌های عامل تملک نماید.

اخذ مبلغ مقرر موضوع این ماده مانع تعقیب عملیات اجرایی و قانونی برای وصول مطالبات بانک نخواهد بود.

ماده17پس از انجام قرارداد یا فسخ آن درصورتی‌که درنتیجه محاسبه طبق تشخیص بانک زیانی متوجه بانک شده باشد عامل ضمن عقد صلح مذکور در ماده 8 این قرارداد ملتزم و متعهد گردید معادل زیان مزبور را مجانا از مال خود به بانک تملیک نماید و در صورت تاخیر علاوه بر التزام به انجام تعهد وفق ماده 16 که بر ذمه عامل خواهد بود. صرف اظهار بانک در مورد میزان خسارت وارد معتبر بوده و عامل ضمن عقد صلح مذکور حق هرگونه ایراد و اعتراضی را در این مورد از خود سلب و ساقط نمود.

ماده18درصورتی‌که درنتیجه تخلفات عامل در اجرای هر یک از مفاد و مندرجات این قرارداد(به تشخیص بانک) بانک قرارداد حاضر را فسخ نماید بانک مخیر است دیون ناشی از این قرارداد و سایر قراردادهایی که عامل با بانک منعقد نموده حال کرده و نسبت به استیفای مطالبات خود از طریق صدور اجراییه و یا از هر طریق دیگر خود صلاح و مقتضی بداند اقدام نماید.

ماده19درصورتی‌که عامل از هر یک از تعهدات و شرایط و مقررات این قرارداد به تشخیص بانک تخلف نماید یا بانک درنتیجه رسیدگی تشخیص دهد که ترازنامه‌ها و صورت‌حساب‌های عامل و اطلاعاتی که راجع به وضع مالی و شغلی خود داده و همچنین مستندات و مدارک لازمی که به بانک ارائه نموده صوری و خلاف واقع بوده بانک می‌تواند قرارداد را فسخ نماید در این صورت تمامی مطالبات بانک و خسارات وارده را به تشخیص بانک بپردازد و بانک از طریق صدور اجراییه کلیه مطالبات خود را وصول خواهد نمود و عامل حق هرگونه اعتراضی را در این مورد نسبت به تشخیص بانک از خود سلب و ساقط نمود.

تبصره- بدهی است چنانچه تخلفات فوق‌الذکر متضمن وصف کیفری نیز باشد بانک مراتب را جهت تعقیب شریک به مراجع قضایی اعلام خواهد نمود.

ماده20عامل با شرط عدم حق عزل و عدم ضم امین و وکیل و غیره به بانک تفویض وکالت نمود و بانک را وصی بعد از فوت خود قرارداد که اولا پرداخت‌های وی را که بابت هر یک از بدهی‌های او صورت گرفته باشد ابتدا بابت خسارات و حق‌الوکاله و نیز هزینه‌های قانونی و قراردادی بانک و سپس بابت بدهی و به‌طورکلی به هر نحوی که بخواهد منظور نماید. ثانیا در صورت تخلف خریدار از شرایط و مقررات قرارداد بانک حق دارد عندالاقتضا نسبت به انتخاب ناظری جهت نظارت در امر اداره اموال موضوع قرارداد اقدام نماید.

ماده21بانک و عامل قبول موافقت دارند که قرارداد حاضر یکی از قراردادهای موضوع قرارداد رسمی تخصیص تسهیلات شماره  …………………………. مورخ ………………………………. تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره  ……………………. شهرستان  ………………………. می‌باشد و لذا درصورتی‌که عامل از هر یک از مفاد و مندرجات این قرارداد به تشخیص بانک تخلف نماید بانک حق خواهد داشت طبق شرایط و مقررات قرارداد تخصیص تسهیلات نسبت به وصول کلیه مطالبات خود ناشی از این قرارداد اقدام نماید و اقدام از این طریق مانع از اقدام به سایر طرق برای وصول مطالبات بانک نخواهد بود.

ماده22عامل ضمن عقد صلح موضوع ماده 8 با قبول شرایط عمومی حساب‌جاری بانک به‌طور غیرقابل‌برگشت به بانک اختیار داد که وجوه لازم جهت وصول وجه التزام و جبران خسارات وارده موضوع مواد 14 و 16 این قرارداد را از هر یک از حساب‌های موجود عامل نزد خود برداشت و یا از محل وثایق دریافتی موضوع ماده 17 این قرارداد تأمین نماید. مادام که مطالبات بانک وصول نشده است اقدام به یک طریق مانع از اقدام به طرق دیگر نخواهد بود.

ماده23کلیه وکالت‌های تفویض شده عامل به بانک تا تسویه کامل بدهی موضوع این قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده24در کلیه مواردی که بانک در این قرارداد از طرف عامل وکیل می‌باشد وصی بعد از فوت او نیز خواهد بود.

ماده25اقامتگاه عامل ازنظر ابلاغ هرگونه نامه و یا اخطار از طرف بانک در مقدمه این قرارداد مندرج است ازاین‌رو عامل قبول نمود در صورت ارسال هرگونه نامه و یا اخطار از طریق پست سفارشی و یا نامه‌رسانی بانک به آدرس مذکور به‌منزله ابلاغ به او تلقی می‌گردد.

ماده26این قرارداد به‌موجب توافق طرفین بر اساس مفاد ماده 10 قانون مدنی در کلیه موارد و مندرجات آن و با سلب حق اعتراض نسبت به مفاد آن طبق ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و تابع آئین‌نامه اجرای اسناد رسمی می‌باشد.

متعهد/ متعهدین

حاضر شد/حاضر شدند، آقای/آقایان، خانم/خانم‌ها  ……………………. (مشخصات کامل ذکر گردد) بعد الحضور ایفا کلیه تعهدات ناشی از این قرارداد را همراه با عامل مشترکا، منفردا، متضامنا قبول و تعهد نمودند به‌نحوی‌که در صورت عدم ایفای هر یک از این تعهدات بانک حق و اختیار کامل خواهد داشت از طریق صدور اجراییه و یا از طریق دیگر نسبت به استیفای مطالبات خود از هر یک از امضاکنندگان ذیل این قرارداد اقدام نماید.

محل امضای نماینده مجاز بانک  ……………………………

محل امضای عامل و یا نماینده مجاز او  ……………………

محل امضای کلیه ضامنین  …………………………

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها