نمونه قرارداد مشارکت در ساخت‌وساز

بسمه‌تعالی

 

 مقدمه:

این قرارداد با عنایت به مصوبه شورای عالی سرمایه‌گذاری و مشارکت مورخ بین ………………. به نمایندگی آقای …………………….، به آدرس، ………………………………….. تلفن …………………. که در این قرارداد به‌اختصار ……………نامیده می‌شود، ازیک‌طرف و از طرف دیگر شرکت به شماره ثبت ثبت شرکت‌های به نمایندگی آقای ، فرزند ، به شماره شناسنامه ، صادره از ، به‌عنوان مدیرعامل، مستند به روزنامه رسمی شماره مورخ به آدرس ، تلفن که در این قرارداد به‌اختصار شریک نامیده می‌شود، با شرایط زیر منعقد گردید.

ماده یک (موضوع قرارداد)

مشارکت و سرمایه‌گذاری جهت احداث مجموعه بر روی پلاک ثبتی شماره بخش …………………….. به مساحت مترمربع واقع در، طبق نقشه‌های تأییدشده …………………….. منطقه که به امضای طرفین رسیده و جزء لاینفک این قرارداد می‌باشد.

ماده دو (آورده طرفین قرارداد)

ماده سه (قدرالسهم طرفین)

با عنایت به آورده طرفین که در ماده دو قرارداد ذکرشده است و بر اساس توافق انجام‌شده، قدر السهم طرفین به نسبت شریک و …………………….. از کل عرصه و اعیان تعیین گردید. نحوه تقسیم واحدهای تجاری و دفاتر کار در طبقات مختلف به شرح جدول پیوست که به امضای طرفین رسیده و جزء لاینفک قرارداد می‌باشد، مشخص گردیده است.

تبصره 1- هرگونه افزایش فضاهای تجاری و دفتر کار و یا زیربنای ساختمان به نسبت قدرالسهم طرفین تقسیم خواهد شد.

تبصره 2- طرفین می‌توانند با توافق نسبت به واگذاری یا خرید سهم طرف مقابل به قیمت روز اقدام نمایند.

تبصره 3- هزینه خرید انشعابات آب، برق، گاز و تلفن بر اساس قدرالسهم طرفین پرداخت می‌گردد و شریک موظف به پیگیری اخذ و نصب انشعابات می‌باشد.

ماده چهار (مدت قرارداد)

مدت قرارداد از تاریخ انعقاد به مدت ماه می‌باشد و شریک متعهد است عملیات ساختمانی را طی مدت مذکور و مطابق با برنامه زمان‌بندی پیوست قرارداد که به امضاء طرفین رسیده و جزء لاینفک قرارداد می‌باشد، به اتمام رساند.

تبصره 1- درصورتی‌که شریک در اتمام عملیات اجرایی ساختمان تأخیر داشته باشد به ازاء هرروز تأخیر مبلغ ریال ( ریال) به‌عنوان خسارت از قدر السهم شریک به قیمت روز کسر و به‌قدر السهم …………………….. اضافه می‌گردد.

تبصره 2- اگر شریک قبل از پایان مدت‌زمان قرارداد عملیات اجرایی پروژه را به اتمام برساند، به ازاء هرروز تسریع مبلغ ریال (ریال) از قدر السهم …………………….. به قیمت روز کسر و به‌قدر السهم شریک اضافه می‌گردد.

تبصره 3- در صورت بروز حوادث غیره مترقبه (فورس ماژور) که باعث تأخیر در عملیات اجرایی پروژه می‌گردد، با تأیید کتبی مرجع نظارت مدت‌زمان تأخیر ایجادشده به مدت قرارداد اضافه خواهد گردید.

ماده پنج (تعهدات شریک)

ماده شش (تعهدات)  ……………

ماده هفت (پیش‌فروش)

1-7-7 پس از پایان سفت‌کاری تا سقف درصد از قدر السهم خود.

2-1-7 پس از اتمام سفیدکاری، نماکاری و کف سازی‌ها به‌طور کامل، حداکثر تا سقف درصد از قدر السهم خود.

تبصره 1- بدیهی است شریک حداکثر می‌تواند در اجرای بند 7-1 نسبت به‌پیش فروش درصد از سهم خود اقدام نماید.

تبصره 2- شریک موظف است حداکثر یک هفته پس از پیش‌فروش هر واحد که بر اساس موافقت کتبی اخذشده از مرجع نظارت موضوع‌بند 7-1، مراتب را با ذکر شماره واحد به فروش رسیده، طبق نقشه پیوست به مرجع نظارت ارسال نماید. بدیهی است هرگونه پیش‌فروش بدون رعایت روند فوق تخلف از قرارداد محسوب گردیده و فاقد اعتبار خواهد بود و درصورتی‌که احراز چنین تخلفی، موضوع توسط مرجع حل اختلاف موردبررسی قرارگرفته و تصمیم لازم اتخاذ می‌گردد.

تبصره 3- مسؤولیت پاسخگویی به کلیه دعاوی حقوقی و کیفری افرادی که اقدام به‌پیش خرید واحدهای پروژه می‌نمایند اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در مقابل تأخیر در تحویل واحدها در قالب قرارداد پیش‌فروش منعقده، کلاً به عهده شریک می‌باشد.

ماده هشت (مرجع نظارت)

مدیریت امور سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها به‌عنوان نماینده …………………….. وظیفه نظارت بر اجرای کلیه مفاد قرارداد را بر عهده دارد. این امور جهت اعمال نظارت می‌تواند از نظرات و همکاری کارشناسان حوزه‌های مختلف شهرداری استفاده نماید، ولی درهرحال نظر نهایی در خصوص اجرای مفاد قرارداد به عهده مدیر سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها بوده و شریک موظف به رعایت نظرات این امور به‌عنوان مرجع نظارت، در چهارچوب مفاد این قرارداد می‌باشد.

تبصره 1- نظارت فنی بر حسن انجام عملیات اجرایی پروژه بر عهده …………………….. منطقه می‌باشد.

ماده نه (تحویل پروژه)

پس از اتمام کامل عملیات اجرایی موضوع قرارداد و آماده بهره‌برداری شدن ساختمان، شریک اتمام عملیات اجرائی را به مرجع نظارت اعلام می‌نماید. در این مرحله شریک موظف به رفع نقایص احتمالی پروژه که از سوی مرجع نظارت اعلام می‌گردد، خواهد بود. درنهایت با تأیید اتمام کار توسط مرجع نظارت، تحویل پروژه انجام خواهد شد.

ماده ده (دوره تضمین حسن عملیات اجرایی)

حسن انجام عملیات اجرایی شریک از تاریخ تحویل پروژه برای مدت 12 ماه شمسی از سوی شریک تضمین می‌گردد. شریک موظف است طی این مدت نسبت به رفع نقایص پروژه ناشی از قصور در اجراء، اقدام نماید. تعداد فقره سفته به مبلغ ریال از شماره تا شماره توسط شریک به …………………….. تحویل گردیده است که در پایان دوره تضمین حسن عملیات اجرایی و انجام کلیه تعهدات شریک و تأیید مرجع نظارت به شریک مسترد خواهد گردید.

ماده یازده (موارد فسخ قرارداد)

درصورتی‌که بروز هریک از موارد زیر شهرداری می‌تواند بدون مراجعه به محاکم قضائی رأساً نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

درصورتی‌که به علت بروز یک یا چند مورد از موارد فوق، …………………….. تصمیم به فسخ قرارداد بگیرد مراتب با ذکر موارد به شریک توسط اظهارنامه یا نامه کتبی ابلاغ می‌گردد. شریک می‌تواند حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت اعلام فسخ قرارداد، نسبت به ارائه دفاعیات خود به …………………….. اقدام نماید. …………………….. پس از دریافت کتبی دفاعیات شریک نسبت به ارجاع موضوع به مرجع حل اختلاف اقدام خواهد نمود. نظر مرجع حل اختلاف برای طرفین لازم‌الاجرا می‌باشد.

تبصره 1- درصورتی‌که شریک طی مدت تعیین‌شده نسبت به تصمیم ابلاغ‌شده در خصوص فسخ قرارداد دفاعیه‌ای ارائه ننماید، موضوع فسخ قطعی خواهد شد.

در صورت قطعی شدن فسخ قرارداد، شریک موظف است از تاریخ قطعی شدن فسخ قرارداد حداکثر ظرف 10 روز نسبت به معرفی نماینده خود به …………………….. جهت صورت‌برداری و صورت‌مجلس نمودن کارهای انجام‌شده، اقدام نماید. درصورتی‌که ظرف مدت تعیین‌شده شریک نماینده خود را معرفی ننماید، …………………….. رأساً نسبت به‌صورت برداری اقدام خواهد نمود. پس از انجام صورت‌برداری، …………………….. با رعایت مفاد این قرارداد نسبت به تعیین ارزش ریالی هزینه‌های انجام‌شده توسط شریک اقدام کرده و پس از کسر جریمه و خسارات وارده به …………………….. با شریک تسویه‌حساب می‌نماید.

تبصره 2- در صورت فسخ قرارداد هیچ‌گونه حق مالکیتی برای شریک در پروژه متصور نمی‌باشد.

ماده دوازده (مرجع حل اختلاف)

در صورت بروز هرگونه اختلاف در اجرای این قرارداد، شورای عالی سرمایه‌گذاری و مشارکت به‌عنوان داور مرضی‌الطرفین مرجع رسیدگی به اختلاف پیش‌آمده خواهد بود. داور موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ دریافت کتبی موضوع مورد اختلاف نسبت به اعلام نظر خود به طرفین از طریق پست سفارشی دوقبضه، اقدام نماید. نظر اعلام‌شده برای طرفین لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده سیزده (آدرس طرفین قرارداد)

آدرس طرفین به شرح مندرج در مقدمه قرارداد می‌باشد و کلیه مکاتبات به آدرس‌های مذکور انجام خواهد پذیرفت. شریک موظف است در صورت تغییر آدرس، مراتب را کتباً به …………………….. اطلاع دهد و در غیر این صورت مکاتبات به آدرس قیدشده در این قرارداد انجام‌شده و جنبه قانونی خواهد داشت.

ماده چهارده (اسناد و مدارک ضمیمه قرارداد)

خاتمه:

طرفین با امضای این قرارداد کلیه خیارات ازجمله خیار غبن را از خود ساقط نموده و صرفاً خیار فسخ موضوع ماده یازده در اختیار …………………….. می‌باشد. این قرارداد در چهارده ماده و دوازده تبصره و در سه نسخه که هرکدام حکم واحد دارد تنظیم و در حضور دو شاهد که مورد اعتماد طرفین می‌باشند، امضا و مبادله گردید.

                  ………………..                                        ……………………………

               …………………                                        مدیرعامل شرکت

 

امضای شهود:

1- نام و نام خانوادگی: ……. نام پدر: …….  شماره شناسنامه: ……. سال تولد: ……. تلفن: ……. آدر …………..

امضا:

2-نام و نام خانوادگی: ……. نام پدر: ……. شماره شناسنامه: ……. سال تولد: ……. تلفن: ……. آدرس…………..

امضا:

 

تاریخ

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها