قرارداد بانک مسکن – نمونه شماره 2

بسمه تعالی

 

قرارداد شماره ................... مورخ ....................... بانک مسکن شعبه .................. در اجرای بند قرارداد داخلی شماره ....................... مورخ ...................... قرارداد حاضر بین امضاء کنندگان زیر :

الف  خانم / آقای .................................. فرزند .......................... دارای شماره شناسنامه ............................... صادره از ........................ متولد ......................... به شماره ملی ........................................ مقیم ................................................

که در این قرارداد بدهکار نامیده یم شود ازیک‌طرف و

ب  بانک مسکن شعبه ........................ بنشانی ........................... با نمایندگی خانم / آقای ....................................... طبق معرفی‌نامه شماره .......................... که در این قرارداد بانک نامیده می‌شود از طرف دیگر منعقد گردید و طرفین ملزم و متعهد به انجام تعهدات مندرج در آن گردیدند .

ماده 1- تسهیلات گیرنده ( بدهکار) ضمن اقرار و قبول بدهی خود ناشی از قرارداد فوق‌الذکر که بالغ‌بر ........................................... ریال است تعهد نمود مبلغ مزبور را در ............................ قسط متوالی ماهیانه که مبلغ هر قسط نباید از ........................ ریال کمتر باشد در قبال قبض رسید بانک به بانک بپردازد .

سررسید اولین قسط روز ......................... و سررسید اقساط بعدی هر یک به فاصله یک ماه از سررسید قسط قبل خواهد بود و بدهکار موظف می‌باشد در سررسید آخرین قسط آنچه از بدهی و یا سایر هزینه‌های متعلقه و مطالبات ناشی از این قرارداد بر ذمه وی باقی‌مانده باشد را یکجا به بانک بپردازد .

ماده 2- هرگاه بدهکار در پرداخت هر یک از اقساط تأخیر نماید مبلغی بماخذ مندرج در ماده 8 این قرارداد و با توجه به مفاد ماده مذکور از تاریخ سررسید قسط مزبور تا تاریخ واریز بر ذمه وی تعلق خواهد گرفت که طبق روش بانک محاسبه و وصول می‌گردد .

ماده 3- بدهکار / گرو دهنده خانم / آقای ..................................... فرزند .................... شماره شناسنامه ................................ صادره از .......................... متولد ......... .............. مقیم ............ ...................................................................... به‌منظور تأمین و توفیق بدهی مذکور در ماده یکم این قرارداد و سایر مطالبات ناشی از این قرارداد شش‌دانگ پلاک مذکور در ماده 12 این قرارداد را در رهن بانک قرارداد و بانک پس از تصرف گروگان را مجدداض تحویل گرو دهنده نمود تا در مدت این قرارداد از منافع آن بهره‌مند گردد .

ماده 4  تمام گروگان تا استهلاک کامل بدهی بدهکار ناشی از این قرارداد در رهن بانک باقی خواهد ماند و بانک در هر موردو برای وصول هر مبلغ از مطالبات خود طبق قانون حق استفاده از تمام گروگان را دارد .

ماده 5  بدهکار / گرو دهنده حق ندارد تا پایان مدت این قرارداد و قبل از بازپرداخت کلیه دیون خود گروگان را بدون موافقت قبلی و کتبی بانک اجاره بدهد و یا هیچ‌یک از حقوق خود را نسبت به گروگان به هر صورتی که باشد تحت هیچ‌یک از عناوین حقوقی ( حتی به‌صورت صلح و وکالت ) به دیگری انتقال دهد و یا در گروگان مزبور برای دیگری ایجاد حقی نماید و هر اقدامی خلاف این تعهد از درجه اعتبار ساقط است.

ماده 6- بانک حق دارد هر موقع که بخواهد از گروگان بازدید نماید و بدهکار / گرو دهنده موظف است همواره موجبات این بازدید را فراهم آورد.

ماده 7  بدهکار به بانک اجازه داد همه‌ساله گروگان را در مقابل خطر آتش‌سوزی و انفجار به میزان بدهی طبق مقررات بانک تأمین خسارت نموده و هزینه آن را به بدهکار حساب وی منظور و به‌ضمیمه اقساط ماهانه وصل نماید .

ماده 8  هرگاه بدهکار برخلاف هر یک از شروط و قیود و مواد این قرارداد رفتار نماید و یا در پرداخت اقساط تأخیر کند کلیه بدهی به دین حال تبدیل‌شده در صورت عدم تسویه کامل اصل بدهی ناشی از قرارداد تا سررسید مقرر به علت تأخیر در تأدیه بدهی ناشی از این قرارداد از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل اصل بدهی مبلغی به ذمه امضاء کننده این قرارداد تعلق خواهد گرفت ازاین‌رو خانم / آقای ................................... قبول و تعهد نمود علاوه بر بدهی تأدیه نشده مبلغی معادل (حداقل سود مورد انتظار +6) ................................. درصد مانده بدهی برای هرسال نسبت به بدهی مذکور برحسب این قرارداد به بانک پرداخت نماید به همین منظور نامبرده ضمن امضای این قرارداد به‌طور غیرقابل‌برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل اصل بدهی معادل مبلغ موردقرارداد از هرگونه حساب وی نزد بانک برداشت و به همان میزان از سایر دارائی‌های وی تملک و یا به‌حساب بدهی وی منظور نماید . اخذ مبلغ مقرر به شرح فوق مانع تعقیب عملیات اجرائی برای وصول مطالبات بانک نخواهد بود.

تبصره : بدهکار قبول و موافقت نمود چنانچه طبق مفاد این ماده مبلغی بر ذمه وی تعلق گیرد بدواً هرگونه پرداختی‌های وی بابت مطالبات و تسهیلات اعطائی به‌موجب این قرارداد به‌حساب مافی الذمه مذکور منظور گردد و ضمناً بدهکار کلیه محاسبات بانک را در مورد تعیین ما فی الذمه یادشده قبول داشته و حق هرگونه ادعا و اعتراضی را در این زمینه از خود سلب و ساقط نمود.

ماده 9- چنانچه بدهکار / شریک / تسهیلات گیرنده از ایفای هر یک از تعهدات ناشی از این قرارداد امتناع نماید و بانک برای وصول اصل تسهیلات و سود و خسارات ناشی از این قرارداد ناگزیر از توسل به اقدامات اجرائی و قضائی گردد پرداخت کلیه هزینه‌های ثبتی و اجرائی و قضائی و دادرسی و حق‌الوکاله بر ذمه بدهکار ، شریک / بدهکار در این خصوص از مصادیق تخلف از قرارداد تلقی شده و بانک حق خواهد داشت وفق ماده .................... اقدام نماید .

ماده 11- تسهیلات گیرنده / راهن اقرار نمود که از تسهیلات قرارداد مندرج در ماده یک این قرارداد مطابق با شرایط و مقررات و دستورالعمل‌های بانک برخوردار شده لذا در صورت وقوع هرگونه تقلب یا تخلف در استفاده از تسهیلات مزبور بانک حق دارد نسبت به تبدیل مطالبات خود به دین حال اقدام و با صدور اجرائیه وفق ماده 9 این قرارداد مطالبات خود را استیفا نماید تشخیص و احراز تخلف و یا تقلب در این زمینه با بانک بوده و تسهیلات گیرنده / راهن حق هرگونه ادعا و اعتراضی را نسبت به نظر بانک از خود سلب و ساقط نمود.

ماده 12- گروگان عبارت است از : .............................. ........................... ............................. ................................ ............................................. ................................................................... .............................. ...................... ...................... .....................................................................

با جمیع متعلقات آن بدون استثناء چیزی طبق پاسخ استعلامیه ................................ ثبت ................................ بازداشت نمی باشد .

تبصره : راهن / راهنین اقرار نمودند که نسبت به‌عین و منافع مورد رهن این سند هیچ‌گونه حقی برای غیر ایجاد ننموده‌اند و در صورت ثبوت خلاف بانک می‌تواند با توسل به اقدامات قانونی یا اجرائی نسبت به استیفای مطالبات خود اقدام و راهن یا راهنین را مورد پیگرد قانونی قرار دهد .

ماده 13- کلیه هزینه‌های مترتب بر تنظیم و ثبت سند ازجمله حق الثبت ، حق التحریر و غیره بر عهده و ذمه تسهیلات گیرنده می باشد .

ماده الحاقی : نظر به اینکه تسهیلات موضوع این قرارداد به اعتبار حساب شماره ..................... صندوق پس‌انداز مسکن شعبه ...................... پرداخت گردیده چنانچه به تشخیص بانک احراز گردد پرداخت تسهیلات منطبق با مقررات جاری بانک نبوده بانک حق دارد تسهیلات پرداختی موضوع این قرارداد را دفعتاً واحده مورد مطالبه قرار داده و نسبت به وصول آن اقدام نماید . در این صورت علاوه بر حال شدن کلیه بدهی و تعهد بدهکار در واریز فوری آن مافی الذمه معادل مابه‌التفاوت بالاترین نرخ سود مورد انتظار بانک با نرخ سود محاسبه‌شده درفروش اقساطی به‌اضافه شش درصد در سال از تاریخ تنظیم قرارداد فروش اقساطی طبق تشخیص و محاسبات بانک بر ذمه وی تعلق خواهد گرفت و بدین وسیله قبول و تعهد نمود مبلغ مزبور را به همراه مانده بدهی ناشی از این قرارداد به بانک بپردازد .

تاریخ

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها