شرایط عمومی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی

بسمه تعالی

 

 

این شرایط , در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی است که تعیین تکلیف برخی از نکات در آن موارد , به شرایط خصوصی موکول شده است . ازاین‌رو , هرگونه نتیجه‌گیری و تفسیر مفاد شرایط خصوصی , به‌تنهایی و بدون توجه به ماده مربوط در شرایط عمومی , فاقد اعتبار است . شماره مواد و بندهای درجه شده در شرایط خصوصی , همان شماره مواد و بندهای مربوط در شرایط عمومی است .

بند 3-1- محل احداث واحد صنعتی . . . . . . . . . . . . .  است .

نام محصول ( محصولات ) و مشخصات کامل آن به شرح زیر است :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

بند 3-2- ظرفیت اسمی واحد صنعتی . . . . . . . . . . . . . . . .  و شمار روزهای کارکرد قابل بهره‌برداری در سال . . . . . . . . . . . . . . . . است .

بند 4-1- شرح کلی فرایند :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

بند 6-1- ب) معیارهای تعیین‌شده برای بهبود قابل‌ملاحظه , عبارت‌اند از :

ظرفیت : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ضریب اطمینان : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بازدهی : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

ماده 7- مدارک فنی زیر , توسط واگذارنده در اختیار گیرنده قرار داده می‌شود :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

بند 7-1-2- مدت , موضوع و شمار نفرات و دیدارهای کارکنان گیرنده و پیمانکاران وی از واحدهای صنعتی واگذارنده که فرایند را مورداستفاده قرار می‌دهند به شرح زیر است :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

ماده 8- خدمات اضافی واگذارنده که درازای حق‌الزحمه اضافی انجام خواهد شد , به‌صورت زیر است :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

بند 9-1- الف) تولید روزانه واحد صنعتی :

بند 9-1-2- مهلت انجام نخستین آزمایش تضمین , مدت انجام آن و نتایجی که باید نشان داده شود , به شرح زیر است :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

بند 9-1-4- مهلتی که پس از جلسه بین گیرنده و واگذارنده , برای اظهارنظر واگذارنده در مورد دلایل عدم دستیابی به تضمین‌های عملکردی تعیین‌شده است , ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) روز بعد از جلسه بین گیرنده و واگذارنده است .

بند 9-1-7- مهلت واگذارنده برای مطلع ساختن گیرنده از توصیه‌های خود , برای تغییر ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) روز است .

بند 9-1-14- مهلتی که گیرنده باید در آن تغییرات و اصلاحات موضوع‌بند 9-1-6- را انجام دهد , ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) روز از تاریخ عدم موفقیت نخستین آزمایش تضمین است.

بند 10-1- مبلغ جریمه‌ای که واگذارنده باید به سبب تأخیر در ارائه بسته طراحی مهندسی پایه بپردازد , عبارت است از :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

جریمه‌هایی که واگذارنده باید به دلیل عدم دستیابی واحد صنعتی به عملکردهای تضمین‌شده بپردازد , به شرح زیر است :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

بند 11-1- نرخ‌ها و شرایط مربوط به افزایش ظرفیت واحد صنعتی , یا احداث واحدهای صنعتی دیگر , به شرح زیر است :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

بند 12-1-13- آموزش کارکنان گیرنده در واحدهای صنعتی واگذارنده , به زبان …………………. انجام خواهد شد .

بند 14-1-1- نخستین جلسه طراحی پایه , ظرف ( ………………….. ) روز از تاریخ تنفیذ قرارداد برگزار خواهد شد .

بند 15-1- ب) معیارهای تعیین‌شده برای بهبود قابل‌ملاحظه , همان است که زیر بند 6-1- ب . این شرایط خصوصی , آمده است .

بند 17-1- مدت محرمانه نگه‌داشتن اطلاعات  ( ……………….. ) سال از دریافت آن‌هاست .

ماده 18- اسامی کشورهایی که در آن‌ها گیرنده در مدت قرارداد مجاز به استفاده از محصولات یا فروش آن‌ها نخواهد بود , عبارت‌اند از :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

بند 26-1-1- شرایط پرداخت و نرخ‌های خسارت تأخیر تأدیه , به شرح زیر است :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

بند 28-1- تحقق شرط‌های زیر , برای تنفیذ قرارداد لازم است :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

بند 31-1- مهلت تعیین‌شده برای نافذ شدن قرارداد  ( ……………. ) روز بعد از امضای قرارداد است .

بند 32-1- واگذارنده محقق به دریافت , پیش‌پرداخت به شرح زیر است :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

بند 32-2- مبلغ ضمانت نامه انجام تعهدات , معادل ……………… است .

مدت اعتبار ضمانت نامه انجام تعهدات , ……………… است .

نحوه آزاد کردن ضمانت نامه انجام تعهدات , به شرح زیر است :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

بند 33-1- بیمه‌نامه‌هایی که مسئولیت تهیه و حفظ آن‌ها به عهده گیرنده است .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

بند 34-1- مسئولیت دو طرف در پرداخت مالیات‌ها و عوارض دولتی در جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

بند 38-1-2- زبان یا زبان‌های مورداستفاده در مکاتبه‌های بین دو طرف و نیز در دستورالعمل‌ها و اطلاعات تهیه‌شده توسط  واگذارنده عبارت‌اند از :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

بند40-2- گیرنده می‌تواند حقوق و تعهدهای خود را به مؤسسات و شرکت‌های زیر واگذار کند :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

بند 42-2-3- تعهد واگذارنده به داشتن کارکنان در ایران برای انجام تعهدهای موضوع این قرارداد محدود به ……………. نفر روز است .

نماینده مجاز گیرنده                                                                         نماینده مجاز واگذارنده

نام و نام خانوادگی                                                                         نام و نام خانوادگی

امضا                                                                                                       امضا

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها