پیمان‌دان شاقولشاقول در نظر دارد با ایجاد زیرساخت نرم‌افزاری مناسب، ابزار مناسبی را جهت تنظیم انواع قرارداد به‌ویژه در گستره نظام فنی و اجرایی کشور در اختیار کاربران خود قرار دهد.

ابزاری که به ایشان یاری رساند تا قراردادها و پیمان‌های خود را با تکیه بر دانش و تجربه کارشناسان شاقول به‌صورت آنلاین تنظیم و در صورت نیاز از مشورت ایشان بهره ببرند.

به‌زودی با این خدمت تازه شاقول همراه شما خواهیم بود.
نمونه پیمان های زمین و خانه

نمونه پیمان های خودرو

نمونه پیمان های آموزشی

نمونه پیمان های نرم افزاری

نمونه پیمان های فروش

نمونه پیمان های اجاره

نمونه پیمان های سرمایه گذاری

نمونه پیمان های پیمانکاری

نمونه پیمان های مشاوره

نمونه پیمان های خدمات

نمونه پیمان های حقوقی

نمونه پیمان های اداری