فهرست نمونه پیمان‌های اجارهردیف
عنوان
نمایش
1
اجاره‌نامه
2
قرارداد اجاره استخر و آموزش شنا
3
قرارداد اجاره اماکن ورزشی
4
قرارداد اجاره به شرط تملیک مخصوص طرح‌های صنعتی (در مواردی که مستحدثات و یا ماشین‌آلات کارخانه وثیقه می‌باشد)
5
قرارداد اجاره سالـن
6
قرارداد تمدید اجاره کمپرسور
7
نمونه اجاره نامه ملک تجاری (مغازه)
8
نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک
9
نمونه قرارداد اجاره دفتر شرکت (ساختمان اداری)
10
نمونه قرارداد اجاره‌نامه عمومی
11
نمونه قرارداد اجاره يك دستگاه آپارتمان تجاري (دفتر کار اداری)
بازگشت