فهرست نمونه پیمان‌های آموزشیردیف
عنوان
نمایش
1
فرم قرارداد داخلی طرح‌های پژوهشی- كاربردی
2
قرارداد آموزش حين كار به شاغلين واحدهای صنعتی توليدی
3
قــرارداد آموزشگاه‌ها
4
قرارداد برگزاري كارگاه آموزشی (دوره آموزش کارکنان)
5
قرارداد پژوهشى
6
قرارداد خدمات تخصصی ارزيابی طرح پژوهشی (در قالب نيازهای محلی استان)
7
قرارداد خرید خدمات آموزشی
8
نمونه قرارداد حق‌التدریس
9
نمونه قرارداد خدمات آموزشی (تدریس در دوره آموزشی)
بازگشت