فهرست نمونه پیمان‌های آموزشی

ردیف
عنوان
نمایش
1
نمونه قرارداد آموزش حین کار به شاغلین واحدهای صنعتی تولیدی
2
نمونه قرارداد آموزشگاه‌ها
3
نمونه قرارداد برگزاری کارگاه آموزشی (دوره آموزش کارکنان)
4
نمونه قرارداد حق‌التدریس
5
نمونه قرارداد خدمات آموزشی (تدریس در دوره آموزشی)
6
نمونه قرارداد خدمات تخصصی ارزیابی طرح پژوهشی (در قالب نیازهای محلی استان)
7
نمونه قرارداد خرید خدمات آموزشی
8
نمونه قرارداد داخلی طرح‌های پژوهشی- کاربردی
9
نمونه قرارداد پژوهشی
بازگشت