نمونه قرارداد خدمات آموزشی (تدریس در دوره آموزشی)طرفین قرارداد

اين قرارداد بین مرکز ….......................... که در این قرارداد به اختصار مرکز نامیده می‌شود به نمایندگی …..........................… مدير مركز رشد دانشگاه و جناب آقای/ سركار خانم …........................ فرزند ............. به شماره شناسنامه .............. متولد ........ صادره از ................ داراي مدرك تحصيلي ................ در رشته ................ از ................  و ساكن ................ به شماره تماس ................ ، به عنوان مدرس به منظور انجام تعهدات موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد.

 

ماده1-موضوع قرارداد

تدریس در دوره آموزشي طبق جدول زیر در محل مرکز، طبق مقررات کلی و ضوابط مرکز

ردیف

موضوع دوره آموزشي

زمان (ساعت)

توضیحات

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

تبصره:اين قرارداد هيچ‌گونه رابطه استخدامي اعم از كارمندي يا كارگري و مفاهيم مشابه ايجاد نمي‌كند و صرفا واگذاري موضوع قرارداد به مدرس دوره آموزشي مي‌باشد.

 

ماده 2-مدت قرارداد

از تاریخ   /  /     لغایت  /  /     به مدت ....... ماه می‌باشد.

 

ماده 3-مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

کل مبلغ قرارداد ............................ ریال می باشدكه پس از كسر كسورات قانوني مترتب بر اين قرارداد قابل پرداخت به شرح زير خواهد بود.

· پرداخت 50% مبلغ قرارداد پس از طي نيمي از مدت زمان دوره آموزشي و تاييد مدير مركز.

· پرداخت 50% مبلغ قرارداد پس از پایان دوره آموزشي، ارزیابی آن و تاييد مدير مركز.

 

ماده 4-تعهدات مدرس

4-1- شرايط عمومي قرارداد و كليه مقررات حاكم و جاري دانشگاه جزء لاينفك اين قرارداد بوده، رعايت آنها الزامي است.

4-2- برگزاري دوره آموزشي طبق برنامه زمان‌بندي اعلام‌شده از طرف مرکز.

4-3- اعلام قبلی به مرکز در صورت عدم امکان برگزاری دوره در موعد مقرر.

4-4- شرکت در جلساتی که از طرف مرکز تشکیل و به اطلاع مدرس می‌رسد.

4- 5- مدرس نمی‌تواند تعهدات مندرج در این قرارداد را کلا یا جزا به غیر واگذار نماید مگر در موارد ضروری و غیرقابل اجتناب با اطلاع قبلی و هماهنگی مرکز.

 

ماده 5-تعهدات مرکز

5-1- تامین امکانات لازم جهت اجرای تعهدات موضوع قرارداد.

5-2- پرداخت مبلغ قرارداد.

 

ماده 6- حق فسخ و خسارت

مركز به تشخيص خود در موارد ذيل نسبت به فسخ قرارداد و اخذ كليه‌ي مطالبات خود از مدرس اقدام مي‌نمايد.

  1. نقض ضوابط اخلاقي، انضباطي و انتظامي دانشگاه به تشخيص حراست دانشگاه.
  2. عدم رعايت ضوابط و شرايط قرارداد.
  3. عدم صحت اطلاعات و مدارك ارائه‌شده از سوي مشاور به مركز.

 

ماده 7-اين قرارداد در 7 ماده، يك تبصره و در سه نسخه تهيه و تنظيم گرديده كه پس از امضاي طرفين هر سه نسخه حكم واحد دارد.

 

 

                        امضاء                                                                        امضاء

                 .................................                                                   .................................

بازگشت به فهرست پیمان‌ها