فهرست نمونه پیمان‌های اداریردیف
عنوان
نمایش
1
نمونه تعهدنامه رسمی استخدام آموزش و پرورش
2
قرارداد اعطای نمایندگی
3
قرارداد کارجو
4
نمونه قرارداد كار بازاریابی (یک‌ماهه)
5
نمونه قرارداد استخدام ویژه مسئولين فنی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها صنايع غذايی، آرايشی و بهداشتی
6
نمونه قرارداد كار موقت
7
نمونه قرارداد کار وزارت کار و امور اجتماعی
بازگشت