فهرست نمونه پیمان‌های نرم افزاریردیف
عنوان
نمایش
1
قرارداد فروش بسته نرم‌افزاری به همراه آموزش و پشتیبانی
2
قرارداد فروش خدمات نرم‌افزاری
3
نمونه قرارداد اتصال به شبكه اينترنت (بی‌سیم-Wireless)
4
نمونه قرارداد ایجاد وب‌سایت اینترنت
5
نمونه قرارداد توليد درس الكترونيكی
6
نمونه قرارداد طراحی و راه‌اندازی سامانه
7
نمونه قرارداد فروش بسته نرم‌افزاری
8
نمونه قرارداد پشتيبانی نرم‌افزار
9
نمونه قرارداد پشتيبانی نرم‌افزار جامع بيمارستان
بازگشت