فهرست نمونه پیمان‌های زمین و خانه

ردیف
عنوان
نمایش
1
نمونه قرارداد اجاره‌نامه آپارتمان یا ساختمان روی زمین وقفی
2
نمونه قرارداد بیع زمین واگذاری مسکن و شهرسازی
3
نمونه قرارداد بیع قطعی آپارتمان با سند تفکیکی
4
نمونه قرارداد تقسیم نامه
5
نمونه قرارداد مبایعه‌نامه
6
نمونه قرارداد مشارکت در ساخت
7
نمونه قرارداد مشـارکت در سـاخت ساختمان
بازگشت