برخی از تعاریف "مشارکت عمومی-خصوصی" (PPP) از منابع خارجی؛ بخش سوم

1396/8/30

12- هند
یک قرارداد بین یک دولت یا نهاد قانونی یا نهاد دولتی در یک طرف و یک نهاد بخش خصوصی از سوی دیگر، برای تأمین دارایی های عمومی و/یا خدمات عمومی در جهت منافع عموم مردم، از طریق سرمایه گذاری های انجام شده و/یا مدیریت توسط نهاد بخش خصوصی برای یک دوره زمانی مشخص، که در آن سهم ریسک قابل ملاحظه بر عهده بخش خصوصی گذاشته می شود و پرداخت به بخش خصوصی بر پایه عملکرد بوده و از معیارهای عملکردی مشخص، از پیش تعیین شده و قابل اندازه گیری پیروی می کند.

India “An arrangement between a government or statutory entity or government owned entity on one side and a private sector entity on the other, for the provision of public assets and/ or related services for public benefit, through investments being made by and/ or management undertaken by the private sector entity for a specified time period, where there is a substantial risk sharing with the private sector and the private sector receives performance linked payments that conform (or are benchmarked) to specified, pre-determined and measurable performance standards.”
http://www.un.org/esa/desa/papers/2016/wp148_2016.pdf


13- پرو
یک مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) نوعی مشارکت در سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی است که در آن تخصص، دانش، تجهیزات، فن آوری و توزیع ریسک ها و منابع، طرف خصوصی برتر بکار گرفته می شود و هدف آن ایجاد، توسعه، بهبود، بهره برداری یا نگهداری زیرساخت های عمومی یا ارائه خدمات عمومی و/یا ارائه خدمات مورد نیاز دولت، همچنین توسعه پروژه هایی در زمینه پژوهش های کاربردی و/یا نوآوری های تکنولوژیک است.

 

Peru
“A PPP is a modality of private investment participation that involves expertise, knowledge, equipment, technology and distribution of risks and resources, preferable private, with the purpose of creating, developing, improving, operating or maintaining public infrastructure or providing public services and/or provides services related to those required by the State, also to develop projects of applied research and/or technological innovation.”
http://www.un.org/esa/desa/papers/2016/wp148_2016.pdf


14- آفریقای جنوبی
مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) یک قرارداد بین موسسه دولتی/شهرداری و یک طرف خصوصی است که در آن طرف خصوصی سهم قابل توجهی از ریسک های تامین مالی، فنی و بهره برداری پروژه را در طراحی، تامین مالی، ساخت و بهره برداری از آن بر عهده می گیرد.

 

 

South Africa
“PPP is a contract between a public sector institution/municipality and a private party, in which the private party assumes substantial financial, technical and operational risk in the design, financing, building and operation of a project.”
http://www.ppp.gov.za/Pages/whatisppp.aspx


15- تانزانیا
مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) یک توافق بین نهادهای بخش عمومی و بخش خصوصی است که به موجب آن نهادهای خصوصی، بازسازی، ساخت، بهره برداری، نگهداری و/یا مدیریت یک تسهیلات (پروژه) را بر پایه مشخصات تعیین شده برای خروجی ها، به طور کامل یا به صورت جزیی، انجام می دهند. نهاد خصوصی ریسک های پروژه را در مدت زمان قابل توجهی برعهده می گیرد و در عوض، سود/مزایای مالی را بر پایه شرایط توافق شده دریافت می کند؛ که می تواند در قالب تعرفه ها یا کارمزد های دریافتی از مصرف کنندگان باشد. بنابراین، مشارکت عمومی-خصوصی یک اقدام با همکاری مشترک و بر پایه خبرگی هر یک از دو طرف عمومی و خصوصی است که با تخصیص منابع، ریسک ها و پاداش ها به مناسب ترین روش ممکن، به دنبال ایجاد بهترین انطباق پروژه با نیازهای عمومی تعیین شده است.

 

 

Tanzania
“PPP is an arrangement between public sector and private sector entities whereby the private entities renovate, construct, operate, maintain, and/or manage a facility in whole or in part in accordance with output specifications. The private entity assumes the associated risks for a significant period of time and in return, receives benefits/financial remunerations according to agreed terms; which can be in the form of tariffs or user charges. PPP is therefore a cooperative venture built on the expertise of each partner that best meets clearly defined public needs through the most appropriate allocation of resources, risks and rewards.”
https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/sites/ppp.worldbank.org/files/documents/Tanzania_PPP%20Policy.pdf


16- هلند
یک روش همکاری بین دولت و یک بنگاه کسب و کار (در بسیاری از موارد شامل سازمان های غیر دولتی، اتحادیه های صنفی و/یا موسسه های دانش بنیان نیز می باشد) که در آن، دو طرف توافق می کنند که با بر عهده گرفتن مشترک ریسک ها و مسئولیت ها و به اشتراک گذاشتن منابع و صلاحیت های خود، برای رسیدن به یک هدف مشترک یا انجام یک کار خاص همکاری کنند.

 

 

Netherlands
“A form of cooperation between government and business (in many cases also involving NGOs, trade unions, and/or knowledge institutions) in which they agree to work together to reach a common goal or carry out a specific task, jointly assuming the risks and responsibility and sharing their resources and competences.”
https://www.government.nl/documents/reports/2013/06/13/iob-study-public-private-partnerships-in-developing-countries


17- پادشاهی متحده بریتانیا
مشارکت های عمومی-خصوصی (PPPs) ترتیباتی است که با فعالیت مشترک میان بخش های عمومی و خصوصی شکل می گیرد. در جامع ترین معنی خود، مشارکت های عمومی-خصوصی می توانند همه انواع همکاری میان بخش خصوصی و عمومی را در بر بگیرند که شامل همکاری مشترک با یکدیگر و به اشتراک گذاری ریسک برای دستیابی به سیاست ها، خدمات و زیرساخت ها است. رایج ترین نوع PPP در بریتانیا، که با نام ابتکار تامین مالی خصوصی (PFI) شناخته می شود، توافقی است که به موجب آن بخش عمومی اقدام به خرید خدمات (که معمولا از سرمایه گذاری در یک دارایی به دست می آید) از بخش خصوصی در بلند مدت (اغلب بین 15 تا 30 سال) می نماید.

 

 

United Kingdom
“PPPs are arrangements typified by joint working between the public and private sectors. In their broadest sense they can cover all types of collaboration across the private-public sector interface involving collaborative working together and risk sharing to deliver policies, services and infrastructure.” The most common type of PPP in the UK is the Private Finance Initiative (PFI), which is “an arrangement whereby the public sector contracts to purchase services, usually derived from an investment in assets, from the private sector on a long-term basis, often between 15 to 30 years.”
http://www.gov.scot/Topics/Government/Finance/spfm/pfippp


18- موسسه رتبه بندی اقتصادی استاندارد اند پورز
یک مشارکت عمومی-خصوصی، هرگونه ارتباط میان مدت و بلند مدت بین بخش های عمومی و خصوصی است که مستلزم اشتراک ریسک ها و پاداش های مربوط به مهارت های چندگانه، تخصص و تامین مالی بوده و هدف آن دستیابی به نتایج سیاست های مورد نظر می باشد.

 

 

Standard and Poor’s (2005):
A PPP is any medium to long-term relationship between the public and private sectors, involving the sharing of risks and rewards of multisector skills, expertise and finance to deliver desired policy outcomes.
http://www.un.org/esa/desa/papers/2016/wp148_2016.pdf


19- رابرت باین (موسس شرکت مشاور RBconsult)
یک مشارکت عمومی-خصوصی، یک رویکرد جایگزین برای روش تدارک سنتی توسط بخش عمومی است. در یک PPP معمول، بخش خصوصی وظایف طراحی، ساخت، تأمین مالی، بهره برداری و نگهداری زیرساخت ها (مانند جاده ها یا مدارس) بر عهده گرفته و در ازای آن، یا بر پایه عملکرد خود دریافتی هایی را از سازمان های دولتی (پیش برنده/ترویج کننده) خواهند داشت و/یا اجازه می یابند هزینه های ارائه خدمات مربوط را از مصرف کنندگان نهایی آن خدمات دریافت کنند. نکته مهم این است که بخش عمومی ریسک پروژه را به بخش خصوصی منتقل می کند که از نظر تئوری، بهتر می تواند آن ریسک را مدیریت کرده و بنابراین ارزش پول را حفظ می کند.

 

 

Robert Bain (2009, p. i):
A PPP is “an alternative approach to traditional public sector procurement. Under a typical PPP, the private sector designs, builds, finances, operates and maintains infrastructure (such as roads or schools) in return for performance-related payments from government agencies (‘promoters’) and/or the right to charge users for services. Importantly, the public sector passes project risk to the private sector where, in theory, it can be better managed – thus providing value-for-money”. Review of Lessons from Completed PPP Projects Financed by the EIB, Robert Bain, May 2009, European Investment Bank


محصولات مرتبط:
شرح خدمات مطالعات امكان‌سنجی پروژه‌های PPP
پرسش‌های کلیدی پیش‌نیاز برای تهیه قرارداد سرمایه‌گذاری، ساخت، بهره‌برداری و انتقال(BOT)
چک‌لیست پیوست‌های قراردادهای خانواده BOT

 

 

 

گنجینههای موضوعی مشارکت عمومی-خصوصی (PPP):