برخی از تعاریف "مشارکت عمومی-خصوصی" (PPP) از منابع خارجی؛ بخش دوم

1396/8/29

6- شورای ملی مشارکت عمومی-خصوصی ایالات متحده آمریکا
یک مشارکت عمومی و خصوصی (P3) یک رابطه قراردادی بین یک آژانس عمومی (فدرال، ایالتی یا محلی) و یک نهاد بخش خصوصی است. از طریق این قرارداد، مهارت ها و دارایی های هر بخش (عمومی و خصوصی) در ارائه یک خدمت یا تسهیلات برای استفاده از عموم مردم به اشتراک گذاشته می شود. علاوه بر به اشتراک گذاشتن منابع، هر یک از طرفین در ریسک ها (مخاطرات) و پاداش های بالقوه مربوط به ارائه آن خدمت و / یا تسهیلات سهیم می شوند.

 Public-Private Partnerships Defined A public-private partnership (P3) is a contractual arrangement between a public agency (federal, state or local) and a private sector entity. Through this agreement, the skills and assets of each sector (public and private) are shared in delivering a service or facility for the use of the general public. In addition to the sharing of resources, each party shares in the risks and rewards potential in the delivery of the service and/or facility.
https://www.ncppp.org/ppp-basics/7-keys


7- کتاب راهنمای مرجع مشارکت عمومی-خصوصی (انتشارات بانک جهانی، نگارش سوم 2017)
مشارکت عمومی – خصوصی (PPP)، یک قرارداد بلند مدت بین یک طرف خصوصی و یک نهاد عمومی است که موضوع آن تامین / ایجاد یک دارایی یا خدمت عمومی است. در این قرارداد، طرف خصوصی مسئولیت مدیریت و ریسک‌های قابل توجهی را بر عهده می‌گیرد و پاداش‌ها / برداشت‌های وی تابعی از عملکردش می‌باشد. سه ویژگی این تعریف عبارتند از:
• هم پروژه‌های جدید و هم پروژه‌های موجود را در بر می‌گیرد.
• هم حالتی را که پاداش‌های طرف خصوصی مستقیماً از مصرف‌کننده نهایی تامین میش‌ود و هم حالتی که تمام یا بخشی از پاداش‌ها توسط نهاد عمومی تامین می‌شود را در بر می‌گیرد.
• خدمات و صنایع مختلف را که در آن‌ها بخش عمومی مایل به ارائه آن خدمات بوده و پروژه مشتمل بر دارایی‌های بلند مدتی باشد که با ماهیت بلند مدت قرارداد مشارکت عمومی – خصوصی سازگار باشد را در بر می‌گیرد.

 

 

A broad view of what Public-Private Partnerships is:
A Long-term contract between a private party and a government entity, for providing a public asset or service, in which the private party bears significant risk and management responsibility and remuneration is linked to performance. This definition
• Encompasses PPPs that provide for both new and existing assets and related services
• Includes PPPs in which the private party is paid entirely by service users, and those in which a government agency makes some or all payments
• Encompasses contracts in many sectors and for many services, provided there is a public interest in the provision of these services and the project involves long-life assets linked to the long term nature of the PPP contract.
Public – private partnerships Reference Guide, book version3, 2017, the World Bank publications.


8- کمیسیون اروپا (EC)
اصطلاح "مشارکت عمومی-خصوصی" به طور کلی به اشکال مختلف همکاری بین مقامات دولتی و دنیای کسب و کار اشاره دارد که با هدف تأمین بودجه، ساخت، نوسازی، مدیریت و نگهداری یک زیرساخت برای ارائه یک خدمت انجام می شود.

 

European Commission (EC, 2004):
The term “public-private partnership”, in general, refers to forms of co-operation between public authorities and the world of business which aim to ensure the funding, construction, renovation, management and maintenance of an infrastructure of the provision of a service.
http://www.un.org/esa/desa/papers/2016/wp148_2016.pdf

9- صندوق بین المللی پول (IMF)
مشارکت های عمومی-خصوصی (PPPs) به ترتیب هایی اشاره دارد که در آن بخش خصوصی به تامین دارایی های زیرساختی و خدمات مبتنی بر زیرساخت را به طور سنتی توسط دولت تدارک دیده می شد، می پردازد. مشارکت های عمومی-خصوصی برای گستره وسیعی از پروژه های زیرساختی اقتصادی و اجتماعی استفاده می شوند اما عمدتا برای ساخت و بهره برداری از جاده ها، پل ها و تونل ها، شبکه های راه آهن سبک، فرودگاه ها و سیستم های کنترل ترافیک هوایی، زندان ها، کارخانه های تصفیه آب و فاضلاب، بیمارستان ها، مدارس و ساختمان های عمومی بکار گرفته می شوند. گونه معمول یک مشارکت عمومی-خصوصی به صورت طراحی، ساخت، سرمایه گذاری و بهره برداری (DBFO) است. در این گونه، دولت خدماتی را که می خواهد بخش خصوصی ارائه دهد مشخص می کند و سپس بخش خصوصی نسبت به طراحی و ساخت یک دارایی (تسهیلات) به صورت ویژه برای هدف تعیین شده، تامین مالی ساخت آن و متعاقب آن بهره برداری از آن مبادرت می نماید (به عبارت دیگر؛ به ارائه خدمات هدف می پردازد)

 

International Monetary Fund (Hemming & Staff team 2006, p. 1; Hemming, 2006, p. 3):
“Public-Private Partnerships (PPPs) refer to arrangements under which the private sector supplies infrastructure assets and infrastructure-based services that traditionally have been provided by the government. PPPs are used for a wide range of economic and social infrastructure projects, but they are mainly used to build and operate roads, bridges and tunnels, light rail networks, airports and air traffic control systems, prisons, water and sanitation plants, hospitals, schools, and public buildings”. “A typical PPP takes the form of a design-build-finance-operate (DBFO) scheme. Under such a scheme, the government specifies the services it wants the private sector to deliver, and then the private partner designs and builds an asset specifically for that purpose, finances its construction, and subsequently operates the asset (i.e., provides the services deriving from it).”
http://www.un.org/esa/desa/papers/2016/wp148_2016.pdf


10- سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)
یک مشارکت عمومی-خصوصی به عنوان یک توافق بین دولت و یک یا چند شخص از بخش خصوصی تعریف می شود (که ممکن است شامل بهره برداران و سرمايه گذاران باشد) و بر پایه آن طرف خصوصی با ترتیب هایی به ارائه خدماتی می پردازد که در آن اهداف دولت از ارائه آن خدمات با اهداف طرف خصوصی در کسب سود مورد انتظار، همگرا بوده و اثربخشی این همگرایی بستگی به انتقال کافی از ریسک های پروژه به طرف خصوصی داشته باشد. علیرغم شباهت های بسیار موجود، میان گونه های مختلف مشارکت عمومی-خصوصی (PPPs) و قراردادهای امتیازی (Concessions)، بر پایه میزان ریسک منتقل شده به طرف خصوصی و نیز منبع اصلی درآمد طرف خصوصی تفاوت وجود دارد.

 

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD, 2008, p. 12):
A PPP is defined as “an agreement between the government and one or more private partners (which may include the operators and the financers) according to which the private partners deliver the service in such a manner that the service delivery objectives of the government are aligned with the profit objectives of the private partners and where the effectiveness of the alignment depends on a sufficient transfer of risk to the private partners.” Despite many similarities between them, this OECD study also makes distinction between PPPs and concessions based on the amount of risk carried by the private provider and the main source of income of the private provider (i.e. user charges and fees paid by the government).
http://www.un.org/esa/desa/papers/2016/wp148_2016.pdf

11- موسسه بانک جهانی (WBI)
یک مشارکت عمومی-خصوصی، یک قرارداد بلند مدت بین یک طرف خصوصی و یک نهاد دولتی برای ارائه یک دارایی یا خدمات عمومی است؛ که در آن طرف خصوصی سهم قابل توجهی از ریسک ها و نیز مسئولیت مدیریت پروژه را بر عهده دارد.

 

World Bank Institute (2012, p. 11): A PPP is “a long-term contract between a private party and a government agency, for providing a public asset or service, in which the private party bears significant risk and management responsibility”.
http://www.un.org/esa/desa/papers/2016/wp148_2016.pdf


محصولات مرتبط:
شرح خدمات مطالعات امكان‌سنجی پروژه‌های PPP
پرسش‌های کلیدی پیش‌نیاز برای تهیه قرارداد سرمایه‌گذاری، ساخت، بهره‌برداری و انتقال(BOT)
چک‌لیست پیوست‌های قراردادهای خانواده BOT

 

 

 

گنجینههای موضوعی مشارکت عمومی-خصوصی (PPP):