گنجینه استانداردهای کمیته‌ محیط زیست سازمان ملی استاندارد ایران


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف عنوان نمایش
1 معیارهای پایداری انرژی زیستی دانلود رایگان بخشنامه
2 مدیریت گازهای گلخانه­ ای و فعالیت­ های مرتبط - چارچوب و اصول روش­ شناسی در مورد اقدامات تغییر اقلیمی دانلود رایگان بخشنامه
3 موضوع: اندازه‌گیری پرتوزایی در محیط زیست - هوا :رادون-222-قسمت 9:نرخ برون‌دمش از مصالح ساختمانی- روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
4 اندازه‌گیری پرتوزایی در محیط زیست - هوا- رادون-222 -قسمت 8: روش‌شناسی‌ تحقیقات اولیه و تکمیلی در ساختمان‌ها دانلود رایگان بخشنامه
5 کیفیت خاک -اندازه گیری مقدار آب خاک به وسیله حرارت مستقیم -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
6 پسماند -غربال گری اکسید کننده ها در پسماند- روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
7 نمونه برداری از پسماند و خاک برای تعیین ترکیبات آلی فرار -راهنما دانلود رایگان بخشنامه
8 کیفیت آب -نمونه برداری -قسمت 22-طراحی و نصب ایستگاههای پایش کیفیت آب زیرزمینی -راهنما دانلود رایگان بخشنامه
9 تعیین حد زیست تخریب پذیری هوازی مواد پلاستیکی تحت شرایط کنترل شده کمپوست -به روش تجزیه کربن دی اکسید آزاد شده -قسمت 1- روش کلی دانلود رایگان بخشنامه
10 تجهیزات انتقال فاضلاب برای ساختمان ها و سایت ها -قسمت 1- تجهیزات انتقال برای فاضلاب های حاوی مدفوع دانلود رایگان بخشنامه
11 علف کش ها-اندازه گیری کلروفنوکسی اسید در پسماند با استفاده از HPLC دانلود رایگان بخشنامه
12 تعیین مقدار فلوراید اتمسفر و بافت های گیاهی -روش نیمه خودکار دانلود رایگان بخشنامه
13 جو محیط کار -راهنمایی هایی برای انتخاب روشهای تجزیه ای برای نمونه برداری و آنالیز ایزوسیانات ها در هوا دانلود رایگان بخشنامه
14 محصولات زیست پایه -معیارهای پایداری دانلود رایگان بخشنامه
15 هوای محل کار-واژه نامه دانلود رایگان بخشنامه
16 لجن ،پسماند زیستی تصفیه شده و خاک -تعیین بی فنیل های چند کلره (PCB) با کروماتوگرافی گازی با آشکار سازی انتخابی جرمی (GC-MS) و کروماتوگرافی گازی با آشکار سازی ربایش الکترون (GC-ECD) دانلود رایگان بخشنامه
17 محصولات زیست پایه -ارزیابی چرخه حیات دانلود رایگان بخشنامه
18 کیفیت آب -تعیین کدورت -قسمت 1- روش های کمی دانلود رایگان بخشنامه
19 پسماند -نمونه برداری -چارچوب آماده سازی و کاربرد یک طرح نمونه برداری دانلود رایگان بخشنامه
20 هوای محیط کار -پمپ های نمونه برداری فردی از عوامل شیمیایی و زیستی -الزامات و روشهای آزمون دانلود رایگان بخشنامه
21 استفاده مفید از محل های دفن پسماند و مکان های اثر پذیرفته از مواد شیمیایی -راهنما دانلود رایگان بخشنامه
22 پاک سازی های سبزتر -راهنما دانلود رایگان بخشنامه
23 کیفیت آب -ارزیابی کیفیت آب باران -آئین کار دانلود رایگان بخشنامه
24 مونه برداری خاک به روش رانش مستقیم برای تعیین مشخصات زیست محیطی محل -راهنما دانلود رایگان بخشنامه
25 پسماند ها-انتخاب تجهیزات نمونه برداری برای مواد پسماند و فعالیت های جمع آوری داده ها در محیط آلوده -راهنما دانلود رایگان بخشنامه
26 پسماند ها-اندازه گیری تجزیه زیستی هوازی مواد پلاستیکی در خاک -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
27 راهبردهای نمونه برداری از پسماندهای ناهمگن -راهنما دانلود رایگان بخشنامه
28 پسماند ها-برنامه ریزی کلی نمونه برداری از مواد پسماند -راهنما دانلود رایگان بخشنامه
29 انتشار از منابع ساکن -تعیین کل ترکیبات آلی فرار در گازهای پسماند حاصل از فرایندهای غیر احتراقی -آنالیز مادون قرمز غیر پاشنده مجهز به مبدل تحریک کننده دانلود رایگان بخشنامه
30 مدیریت محیط زیستی -نمونه برداری نمایانگر برای مدیریت مواد پسماند و محیط های آلوده -راهنما دانلود رایگان بخشنامه
31 کیفیت آب- انتخاب دستگاههای نمونه برداری و تخلیه چاه های پایش آب زیر زمینی -راهنما دانلود رایگان بخشنامه
32 پسماند ها-نمونه برداری از مواد جامد نامتراکم در بشکه ها یا ظروف مشابه -راهنما دانلود رایگان بخشنامه
33 پسماند ها-تولید داده های محیط زیستی مربوط به فعالیت های مدیریت-پسماند -توسعه اهداف کیفی داده ها -راهنما دانلود رایگان بخشنامه
34 کیفیت آب -اندازه گیری عمق آب های سطحی -راهنما دانلود رایگان بخشنامه
35 پسماند -استخراج-ناپیوسته متوالی با سیال استخراج کننده اسیدی -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
36 پسماند-تعیین پایداری و قابلیت امتزاج مواد پسماند جامد، نیمه جامد یا مایع -روشهای آزمون دانلود رایگان بخشنامه
37 هوای محل کار -تعیین غلظت جرمی نیتروژن دی اکسید-با استفاده از روش لوله های آشکار ساز برای نمونه برداری کوتاه مدت با نشان دهی مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
38 هوای محل کار-تعیین غلظت جرمی کربن منواکسید-روش لوله های آشکار ساز برای نمونه برداری کوتاه مدت با نشان دهی مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
39 لجن پسماند زیستی تصفیه شده و خاک تعیین PH دانلود رایگان بخشنامه
40 ویژگیهای پسماند -روش های غربالگری برای ترکیب عنصری با دستگاههای فلورسانس اشعه ایکس قابل حمل دانلود رایگان بخشنامه
41 گردشگری و خدمات وابسته -تکوین و توسعه ویژگیهای زیست محیطی تاسیسات اقامتی -راهنما دانلود رایگان بخشنامه
42 جهیزات انتقال فاضلاب برای ساختمان ها و سایت ها -قسمت 1- تجهیزات انتقال برای فاضلاب های حاوی مدفوع دانلود رایگان بخشنامه
43 هوای داخل ساختمان -قسمت 18- شناسایی و شمارش کپک ها-نمونه برداری به روش برخورد دانلود رایگان بخشنامه
44 آب های زیرزمینی -تعیین ظرفیت ویژه و برآورد قابلیت انتقال در چاه کنترلی -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
45 آب زیرزمینی -نگهداری و احیاء چاه های پایشی آب زیر زمینی -راهنما دانلود رایگان بخشنامه
46 کیفیت آب -نمونه برداری -قسمت 23-نمونه برداری غیر فعال از آب های سطحی-راهنما دانلود رایگان بخشنامه
47 هوای داخل ساختمان -قسمت 20-شناسایی و شمارش کپک ها-تعیین تعداد کل اسپور دانلود رایگان بخشنامه
48 صنایع دریایی -حفاظت از محیط زیست دریایی -واژگان پاسخ به نشت نفت دانلود رایگان بخشنامه
49 کیفیت آب -نمونه برداری -آماده سازی نمونه های رسوب به منظور تجزیه ی شیمیایی دانلود رایگان بخشنامه
50 ارزش گرمایی ناخالص ومقدار خاکستر مواد زائد -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
51 ارزیابی پیامدهای نامطلوب زیست محیطی مواد منتشر شونده ناشی از آتش سوزی-قسمت 1- کلیات-راهنما دانلود رایگان بخشنامه
52 هوای محیط کار -تعیین بخارات هیدروکربن های آروماتیک به روش لوله کربن فعال -واجذبی با حلال -کروماتوگرافی گازی دانلود رایگان بخشنامه
53 خصوصیات پسماند -انتخاب و کاربرد روش های غربالگری -راهنما دانلود رایگان بخشنامه
54 خصوصیات پسماند -آزمون ایستا برای اندازه گیری پتانسیل اسیدی و پتانسیل خنثی سازی پسماند سولفیدی دانلود رایگان بخشنامه
55 تعیین زیست تحریب پذیری بی هوازی مواد پلاستیک تحت شرایط دفن پسماند تسریع یافته دانلود رایگان بخشنامه
56 خصوصیات پسماند -اندازه گیری مقدار هیدروکربن به روش وزن سنجی دانلود رایگان بخشنامه
57 لجن، پسماند زیستی تصفیه شده و خاک -اندازه گیری هالوژن های قابل جذب پیوند یافته به ترکیبات آلی دانلود رایگان بخشنامه
58 خصوصیات پسماند -اندازه گیری مقدار هیدروکربن 10 کربنه تا 40 کربنه به روش کروماتوگرافی گازی دانلود رایگان بخشنامه
59 لجن ،پسماند زیستی تصفیه شده ،خاک و پسماند -محاسبه کسر ماده خشک پس از تعیین مقدار باقی مانده خشک یا مقدار آب دانلود رایگان بخشنامه
60 خصوصیات پسماند -اندازه گیری اتلاف جرم پسماند ، لجن و رسوبات در اثر اشتعال دانلود رایگان بخشنامه
61 خصوصیات پسماند -محاسبه ماده خشک با تعیین مقدار باقی مانده خشک یا مقدار آب دانلود رایگان بخشنامه
62 خصوصیات لجن -اندازه گیری ارزش گرمایی دانلود رایگان بخشنامه
63 خصوصیات لجن -اندازه گیری فسفر کل دانلود رایگان بخشنامه
64 خصوصیات لجن -اندازه گیری مقدار باقی مانده خشک و آب دانلود رایگان بخشنامه
65 خصوصیات لجن -اندازه گیری کاهش جرم در اثر اشتعال جرم خشک دانلود رایگان بخشنامه
66 نمونه برداری و انتخاب روشهای تجزیه ای برای آفت کش ها و بی فنیل های چند کلره در هوا-آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
67 پسماندها-استخراج ناپیوسته متوالی با آب -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
68 خرد کن های تجاری پسماند های موادغذایی -ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
69 لجن،پسماند زیستی تصفیه شده خاک و پسماند -اندازه گیری اتلاف جرم در اثر اشتعال دانلود رایگان بخشنامه
70 لجن،پسماند زیستی تصفیه شده خاک و پسماند -اندازه گیری کربن آلی کل (TOC) به روش احتراق خشک دانلود رایگان بخشنامه
71 خصوصیات پسماند-اندازه گیری کربن آلی کل (toc) در پسماند ، لجن ها و رسوبات دانلود رایگان بخشنامه
72 مدیریت زیست محیطی رد پای آب -اصول ،الزامات و راهنما دانلود رایگان بخشنامه
73 خصوصیات پسماند-اندازه گیری جامدات محلول کل(TDS) در آب و محلول های حاصل از شویش دانلود رایگان بخشنامه
74 خصوصیات لجن -مشخصات ته نشینی-قسمت 2-اندازه گیری قابلیت تغلیظ دانلود رایگان بخشنامه
75 خصوصیات لجن -مشخصات ته نشینی-قسمت 1-اندازه گیری قابلیت ته نشینی (اندازه گیری نسبت حجم لجن و شاخص حجمی لجن) دانلود رایگان بخشنامه
76 تعیین مشخصات پسماند -آزمون رفتار فروشویی-تاثیر ph بر فروشویی با افزایش اولیه اسید -باز دانلود رایگان بخشنامه
77 مواد منتشره شده از منابع ساکن -نمونه گیری و تعیین مقدار فلوراید گازی دانلود رایگان بخشنامه
78 تکوین مدل های مفهومی برای مکان های آلاییده -راهنما دانلود رایگان بخشنامه
79 روشهای تمیز کاری و درجات تمیزی برای مواد و تجهیزات مورد استفاده در محیط های غنی شده با اکسیژن -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
80 انتشار از منابع ساکن -گازهای گلخانه ای قسمت 2- کنترل کیفیت مداوم سامانه های اندازه گیری خودکار دانلود رایگان بخشنامه
81 انتشار از منابع ساکن -گازهای گلخانه ای قسمت 1- واسنجی سامانه های اندازه گیری خودکار دانلود رایگان بخشنامه
82 انتشار از منابع ساکن -تعیین غلظت جرمی اکسیدهای نیتروژن -ویژگیهای عملکردی -سامانه های اندازه گیری خودکار دانلود رایگان بخشنامه
83 انتشار از منابع ساکن -پایش خودکار غلظت جرمی ذرات معلق -ویژگیهای عملکردی -مشخصات و روشهای آزمون دانلود رایگان بخشنامه
84 تعیین مشخصات لجن -تعیین عناصر کم مقدار و فسفر-روش های استخراج با تیزاب سلطانی دانلود رایگان بخشنامه
85 بسته بندی -الزامات بسته بندی قابل بازیابی به عنوان ماده تولید انرژی همراه با مشخص کردن ارزش حرارتی پایین دانلود رایگان بخشنامه
86 آب -ملاحظات اکولوژیکی برای پخش کننده های لکه نفتی در آب شیرین و سایر محیط های زیست خشکی ،دریاچه ها و پیکره های آبی بزرگ -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
87 تعیین مشخصات لجن -تعیین روش نیتروژن به روش کلدال دانلود رایگان بخشنامه
88 جمع آوری نمونه های گرد وغبار ته نشین شده با استفاده از روش های نمونه گیری روبشی به منظور تعیین فلزات در آنها-آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
89 جمع آوری و اندازه گیری گرد و غبار ته نشین شده (ریز ذرات ته نشینی پذیر ) روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
90 تعیین اندازه و شمارش آلایش ناشی از ریز ذرات هوا برد در اتاق های تمیز وسایر مناطق کنترل شده از گرد و غبار دانلود رایگان بخشنامه
91 تعیین مشخصات پسماندهای معدنی فرایندی برای استفاده به عنوان خاکریزهای باربر-راهنما دانلود رایگان بخشنامه
92 تعیین مشخصات پسماند -آنالیز محصولات شویش دانلود رایگان بخشنامه
93 مدیریت پسماند در ساختمان -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
94 تعیین مشخصات پسماند -تعیین مقدار هالوژن و گوگرد به روش احتراق اکسیژن در سیستم های بسته -روش های آزمون دانلود رایگان بخشنامه
95 دوغاب های تیتانیوم دی اکسید -اندازه گیری درصد جامدات -روشهای آزمون دانلود رایگان بخشنامه
96 هوای محل کار -اندازه گیری بلورهای سیلیس قابل استنشاق -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
97 کیفیت هوا -ارزیابی مشخصه های عملکرد روش های اندازه گیری کیفیت هوا با توابع واسنجی خطی-آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
98 کیفیت هوا-تعیین غلظت بو-روش بویایی دینامیکی دانلود رایگان بخشنامه
99 ویژگی های پسماند -تعیین رفتار لیچینگ پسماند تحت شرایط مشخص -روش شناسی دانلود رایگان بخشنامه
100 بسته بندی و بازیافت مواد -معیار روش های بازیافت -توصیف فرایندها و نمودارهای گردش بازیافت دانلود رایگان بخشنامه
101 مدیریت زیست محیطی -یکپارچه سازی جنبه های زیست محیطی در طراحی و توسعه محصول دانلود رایگان بخشنامه
102 الزامات سلامت و ایمنی مرتبط با مواجهه شغلی با کرومات های نامحلول در آب -راهنما دانلود رایگان بخشنامه
103 آب زیرزمینی -حداقل مجموعه داده برای شناسایی مکان آب زیرزمینی -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
104 آب های زیر زمینی -انتخاب داده ها برای بررسی آب زیر زمینی -راهنما دانلود رایگان بخشنامه
105 آب زیرزمینی -مجموعه از داده ها در توصیف مکان آب زیر زمینی -قسمت3- توصیف کننده های کاربردی -راهنما دانلود رایگان بخشنامه
106 آب زیرزمینی -مجموعه از داده ها در توصیف مکان آب زیر زمینی -قسمت 2- توصیف کننده های فیزیکی -راهنما دانلود رایگان بخشنامه
107 آب زیرزمینی -مجموعه از داده ها در توصیف مکان آب زیر زمینی -قسمت 1- توصیف های شناسایی اضافی -راهنما دانلود رایگان بخشنامه
108 بسته بندی و انتقال نمونه های محیطی برای تجزیه آزمایشگاهی -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
109 صرفه جویی آب در ساختمان ها به روش بازیافت در محل -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
110 انتخاب داده ها و اطلاعات برای ارزیابی احتمال خطر اکولوژیکی در محل های آلوده -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
111 آلودگی نفتی-تخمین چشمی ضخامت لکه نفتی در آب -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
112 کیفیت هوا-نشرهای منبع ثابت -نمونه برداری به منظور تعیین خودکار غلظت های نشر گاز در سیستم های پایش به طور ثابت نصب شده -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
113 کیفیت آب -طراحی ،نصب و راه اندازی چاه های پایش آب زیر زمینی -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
114 کیفیت آب -انتخاب روش هایی برای ارزیابی آبخوان -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
115 پسماند ها-بهینه سازی اجزای پایش آب زیرزمینی برای برنامه های پایش به منظور شناسایی و ردیابی در تاسیسات دفع پسماند -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
116 پسماند ها-زیر نمونه برداری آزمایشگاهی از مکان مربوط به فعالیت های مدیریت پسماند -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
117 کیفیت آب-نمونه برداری -نمونه برداری از فاضلاب با نمونه بردارهای خودکار -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
118 کیفیت خاک-توصیف صحرایی خاک-ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
119 فاضلاب -تخمین بار زیست محیطی فاضلاب مسکونی -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
120 فاضلاب -بازیابی ویروس ها از لجن های فاضلاب -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
121 کیفیت خاک -انتخاب روش های برآورد هدررفت خاک در اثر فرسایش-آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
122 خصوصیات لجن -مشخصات صاف کردن -قسمت 4- تعیین قابلیت زهکشی لجن های منعقد شده دانلود رایگان بخشنامه
123 خصوصیات لجن -مشخصات صاف کردن -قسمت 3- تعیین قابلیت فشرده شدن دانلود رایگان بخشنامه
124 خصوصیات لجن -مشخصات صاف کردن -قسمت 2- تعیین مقاومت ویژه به صاف کردن دانلود رایگان بخشنامه
125 خصوصیات لجن -مشخصات صاف کردن -قسمت 1- زمان مکش موئینگی (cst) دانلود رایگان بخشنامه
126 تعیین نمودارهای انتشار مواد شیمیایی آلی فرار منتشره از تشک های خواب فنر ی-آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
127 هوای محیط کار -تعیین میزان وینیل کلراید به روش لوله زغال دار-روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
128 هوای محیط کار -تعیین ذرات بخار آسفالت بر مبنای جز قابل حل در بنزن -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
129 لجن ، پسماند زیستی تصفیه شده و خاک -هضم عناصرمحلول در تیزاب سلطانی دانلود رایگان بخشنامه
130 لجن ، پسماند زیستی تصفیه شده و خاک -هضم عناصرمحلول در نیتریک اسید دانلود رایگان بخشنامه
131 لجن ،پسماند زیستی تصفیه شده و خاک -اندازه گیری نیتروژن کجلدال دانلود رایگان بخشنامه
132 لجن ،پسماند زیستی تصفیه شده و خاک -اندازه گیری نیتروژن کل به روش احتراق خشک دانلود رایگان بخشنامه
133 انتشار از منبع ساکن -اندازه گیری غلظت جرمی گوگرد دی اکسید -مشخصه های عملکردی روش های اندازه گیری خودکار دانلود رایگان بخشنامه
134 سامانه های کوچک تصفیه فاضلاب تا جمعیت تحت پوشش 50 نفری -قسمت 7- سامانه های پیش ساخته تصفیه سوم دانلود رایگان بخشنامه
135 سامانه های کوچک تصفیه فاضلاب تا جمعیت تحت پوشش 50 نفری -قسمت 6- واحدهای تصفیه پیش ساخته از مخزن انبارش فاضلاب دانلود رایگان بخشنامه
136 سامانه های کوچک تصفیه فاضلاب تا جمعیت تحت پوشش 50 نفری -قسمت 4- مخازن گندزدایی سر هم شده در محل از قطعات پیش ساخته دانلود رایگان بخشنامه
137 سامانه های کوچک تصفیه فاضلاب تا جمعیت تحت پوشش 50 نفری -قسمت 3- تصفیه خانه های فاضلاب خانگی از پیش آماده شده در و یا سر هم شده در محل دانلود رایگان بخشنامه
138 مدیریت پسماند ناشی از سوانح-آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
139 کیفیت هوا -توده مواد -قسمت 2- تعیین مقدار کمی آزبست با روشهای وزن سنجی و میکروسکوپی دانلود رایگان بخشنامه
140 کیفیت هوا-توده مواد-قسمت 1- نمونه گیری و تعیین کیفیت آزبست در توده مواد تجاری دانلود رایگان بخشنامه
141 فضای سبز-طراحی آبیاری بارانی -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
142 هوای پیرامون -اندازه گیری پیوسته اکسیدهای نیتروژن به وسیله لومینسانس شیمیایی-روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
143 آلومینیوم و آلیاژهای آلومینیم -قراضه قسمت 7- قراضه متشکل از آلیاژ های ریختگی -ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
144 آلومینیوم و آلیاژهای آلومینیم -قراضه قسمت 6- قراضه متشکل از دو یا چند آلیاژ کار شده -ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
145 آلومینیوم و آلیاژهای آلومینیم -قراضه قسمت 5- قراضه متشکل از دو یا چند آلیاژ کار شده از سری های یکسان -ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
146 آلومینیوم و آلیاژهای آلومینیم -قراضه قسمت 4- قراضه متشکل از تک آلیاژ کار شده -ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
147 آلومینیوم و آلیاژهای آلومینیم -قراضه قسمت 3- قراضه سیم و کابل -ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
148 آلومینیوم و آلیاژهای آلومینیم -قراضه قسمت 2- قراضه آلومینیم غیر آلیاژی -ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
149 کیفیت هوای محل کار -نمونه برداری و تجزیه ترکیبات آلی فرار به وسیله واجذبی حلال -کروماتوگرافی گازی -قسمت 1- روش نمونه برداری پمپاژ شده دانلود رایگان بخشنامه
150 تصفیه خانه های فاضلاب -قسمت 9- کنترل بو و تهویه دانلود رایگان بخشنامه
151 تصفیه خانه های فاضلاب -قسمت 8- تصفیه و انبارش لجن دانلود رایگان بخشنامه
152 تصفیه خانه های فاضلاب -قسمت 7- واکنش گاه های بیولوژیکی با فیلم ثابت دانلود رایگان بخشنامه
153 تصفیه خانه های فاضلاب -قسمت 16- فیلتراسیون فیزیکی (مکانیکی) دانلود رایگان بخشنامه
154 تصفیه خانه های فاضلاب -قسمت15-اندازه گیری انتقال اکسیژن در آب تمیز در حوض های هوادهی واحدهای لجن فعال دانلود رایگان بخشنامه
155 تصفیه خانه های فاضلاب -قسمت14-گندزدایی دانلود رایگان بخشنامه
156 تصفیه خانه های فاضلاب -قسمت13-تصفیه شیمیایی -تصفیه فاضلاب با ترسیب -لخته سازی دانلود رایگان بخشنامه
157 تصفیه خانه های فاضلاب -قسمت12- کنترل و اتوماسیون دانلود رایگان بخشنامه
158 تصفیه خانه های فاضلاب -قسمت 1- اصول کلی ساخت دانلود رایگان بخشنامه
159 کیفیت خاک -نمونه برداری از بی مهرگان خاک -قسمت 6- طراحی برنامه های نمونه برداری از بی مهرگان خاک -راهنما دانلود رایگان بخشنامه
160 کیفیت آب -نمونه برداری -تضمین و کنترل کیفیت زیست محیطی نمونه برداری و جابه جایی آب -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
161 هوای داخلی -قسمت 6- تعیین ترکیبات آلی فرار در هوای داخلی و هوای محفظه آزمون با نمونه برداری فعال روی جاذب tenax ta واجذب گرمایی و کروماتوگرافی گازی با ms-fid یا ms دانلود رایگان بخشنامه
162 هوای داخلی-قسمت 32-بررسی ساختمان ها برای وقوع آلاینده ها دانلود رایگان بخشنامه
163 هوای داخل ساختمان -قسمت 31-اندازه گیری بازدارنده های اشتعال و نرم کننده ها بر پایه ترکیبات آلی فسفردار-فسفریک اسید استر دانلود رایگان بخشنامه
164 هوای داخل ساختمان -قسمت 30-آزمون حسی هوای داخل ساختمان دانلود رایگان بخشنامه
165 هوای داخلی -قسمت 26- راهبرد نمونه برداری برای کربن دی اکسید (CO2) دانلود رایگان بخشنامه
166 هوای داخل ساختمان -قسمت 25-تعیین انتشار ترکیبات آلی نیمه فرار از محصولات و اثاثیه ساختمانی -روش محفظه میکرو دانلود رایگان بخشنامه
167 هوای داخلی -قسمت 13- اندازه گیری کل (فاز گازی و ذره ای )ترکیبات بی فنیل شبه دی اکسین چند کلره (PCBs) و دی بنزو -پارا -دی اکسین -دی بنزوفوران چند کلره (PCDDs/PCDFs) -جمع آوری روی فیلترهای جاذب دانلود رایگان بخشنامه
168 هوای داخلی -قسمت 1- جنبه های عمومی راهبرد نمونه برداری دانلود رایگان بخشنامه
169 اندازه گیری گرد و غبار قابل تنفس موجود در اتمسفرهای محیط کار با استفاده از نمونه بردارهای سیکلونی دانلود رایگان بخشنامه
170 اندازه گیری هیدروژن سولفید در اتمسفر با استفاده از میزان تغییر انعکاس دانلود رایگان بخشنامه
171 نمونه برداری و اندازه گیری هیدروژن سیانید (HCN) در سیال خروجی احتراق و سایر منابع ساکن دانلود رایگان بخشنامه
172 اندازه گیری مقدار آهک در مخلوط های خاک -آهک عمل آوری نشده دانلود رایگان بخشنامه
173 اندازه گیری مقدار نیتروژن دی اکسید موجود در اتمسفر (واکنش گریس -سالتزمن ) دانلود رایگان بخشنامه
174 کیفیت هوا-تعیین غلظت جرمی گوگردی دی اکسید در هوای محیط -روش اسپکتروفتومتری تورین دانلود رایگان بخشنامه
175 کیفیت هوا-ارزیابی روش های اندازه گیری بوسیله مقایسه با عدم قطعیت مورد نیاز -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
176 کیفیت هوا-تعیین خصوصیات فیلتراسیون قابل پاکسازی -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
177 کیفیت آب -حسگرهای آنلاین -تجهیزات آنالیز آب-ویژگی ها و آزمون های عملکردی دانلود رایگان بخشنامه
178 انتشار از منبع ساکن -تعیین میزان انتشار در واحدهای تولید آزبست -روش اندازه گیری تعداد الیاف دانلود رایگان بخشنامه
179 هوای محیط کار-تعیین ذرات کادمیم و ترکیبات کادمیم با روش طیف سنجی جذب اتمی شعله ای و الکتروترمال دانلود رایگان بخشنامه
180 هوای محیط کار -روش ارزیای عملکرد -نمونه بردارهای نفوذی دانلود رایگان بخشنامه
181 کاهش اثرات هواویز (آئروسل ) در محیط براده برداری مرطوب -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
182 آزمون تر و خشک کردن پسماندهای جامد دانلود رایگان بخشنامه
183 اندازه گیری رطوبت کل در سوخت پسماندی خطرناک به روش تیتراسیون کارل فیشر دانلود رایگان بخشنامه
184 اندازه گیری مواد جامد نامحلول در پسماندهای مایع آلی خطرناک -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
185 جداسازی و جمع آوری خودکار فلوئورید ذره ای و فلوئورید گازی اسیدی در اتمسفر به روش نمونه بردار نوار کاغذی دو لایه -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
186 نمونه برداری از گازها یا بخارات موجود در هوای محیط کار با استفاده از نمونه بردارهای انتشاری جاذب -جامد دانلود رایگان بخشنامه
187 اندازه گیری فلوئوریدها در اتمسفر محیط کار به روش الکترود انتخابگر یون دانلود رایگان بخشنامه
188 اندازه گیری مواد ذره ای محلول در بنزن در اتمسفر محیط کار دانلود رایگان بخشنامه
189 هوای پیرامون -تعیین مجموع هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای (ذره ای و گازی ) جمع آوری شده بر روی صافی های پر شده با جاذب به وسیله تجزیه طیف سنجی کروماتوگرافی گازی -جرمی دانلود رایگان بخشنامه
190 هوای پیرامون -تعیین غلظت جرمی کربن منواکسید -روش کروماتوگرافی گازی دانلود رایگان بخشنامه
191 هوای پیرامون -تعیین غلظت جرمی اکسیدهای نیتروژن -روش نورتابی شیمیایی دانلود رایگان بخشنامه
192 هوای پیرامون -تعیین کربن منواکسید -روش طیف سنجی مادون قرمز ناپاشنده دانلود رایگان بخشنامه
193 هوای محیط کار- اندازه گیری لیتیم -هیدروکسید ،سدیم هیدروکسید ،پتاسیم هیدروکسید و کلسیم هیدروکسید با اندازه گیری کاتیون های متناظر به روش کروماتوگرافی یونی فرونشاننده دانلود رایگان بخشنامه
194 استفاده از کف های آبی برای کنترل خطر بخار ناشی از مایعات فرار امتزاج ناپذیر -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
195 اندازه گیری حلا ل ها در پسماندهای خطرناک به روش کروماتوگرافی گازی دانلود رایگان بخشنامه
196 خاک -پتانسیل خاک (مکش )با استفاده از کاغذ صافی -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
197 خاک -اندازه گیری pH برای استفاده در آزمون خوردگی دانلود رایگان بخشنامه
198 خاک - اندازه گیری پتانسیل اکسایش -کاهش دانلود رایگان بخشنامه
199 قراضه های آهنی موجود در پسماندهای شهری -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
200 مخلوط فلزات غیر آهنی در پسماندهای شهری -طبقه بندی دانلود رایگان بخشنامه
201 قراضه های آهنی موجود در پسماندهای شهری-ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
202 اندازه گیری پیوسته اوزون در فضای آزاد،محیط کار و داخل ساختمان به روش جذب فرابنفش دانلود رایگان بخشنامه
203 هوای محیط کار -تعیین اسیدهای غیر آلی با روش کروماتوگرافی یونی-قسمت 3-اسیدهای غیر فرار -هیدروفلوریک اسید و فلورایدهای ذره ای دانلود رایگان بخشنامه
204 هوای محیط کار -تعیین اسیدهای غیر آلی با روش کروماتوگرافی یونی-قسمت 1-اسیدهای غیر فرار -سولفوریک اسید و فسفریک اسید دانلود رایگان بخشنامه
205 انتشار از منابع ساکن -تعیین غلظت جرمی ذرات (غبار) در غلظت های کم -روش وزن سنجی -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
206 کیفیت هوا-تعیین میانگین زمانی انتشار جرم و فاکتورهای انتشار-رویکرد کلی دانلود رایگان بخشنامه
207 کیفیت خاک -راهنمای دفن لاشه حیوانات برای جلوگیری از بیماری های همه گیر دانلود رایگان بخشنامه
208 کیفیت آب -مطالعات مقایسه بین آزمایشگاهی برای ارزیابی بوم شناختی -راهنما دانلود رایگان بخشنامه
209 کیفیت آب -تعیین سینتیک اثرات مهارکنندگی رسوب جامدات دیگر و نمونه های رنگی بر نورافشانی باکتری ویبریوفیشری (آزمون سینتیک باکتری های نورافشان ) دانلود رایگان بخشنامه
210 هوای محیط کار -تعیین بخارات دی ایزوسیانات تولوئن با استفاده از فیلترهای فیبر شیشه ای پوشش داده شده با 1-2 -پیریدیل -پی پیرازین توسط کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و آشکار سازهای فرابنفش و فلوئورسانس دانلود رایگان بخشنامه
211 کیفیت هوا-جنبه های عمومی واژه نامه دانلود رایگان بخشنامه
212 پسماند ها-راهنمای کلی آموزش پسماندهای خطرناک خانگی مربوط به عملیات جمع آوری پسماندهای خطرناک خانگی -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
213 پایش هوا در تاسیسات مدیریت پسماند برای حفاظت از کارگران -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
214 اندازه گیری مقدار آب (رطوبت ) خاک به وسیله گرم خانه ریز موج- روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
215 پسماند-تعیین بی فنیل چند کلره (PCB)انتخابی در پسماند جامد با استفاده از کروماتوگرافی گازی مویین با آشکار سازی الکترون گیرانداز یا طیف سنجی جرمی -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
216 پسماند-تعیین هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای (PAH) در پسماند با استفاده از روش کروماتوگرافی گازی با آشکار ساز طیف سنجی جرمی-روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
217 آلومینیم و آلیاژهای آلومینیم -قراضه -قسمت 9- قراضه به دست آمده از فرایندهای جدا سازی آلومینیوم از مواد غیر آهنی خرد شده -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
218 آلومینیم و آلیاژهای آلومینیم -قراضه -قسمت8- قراضه متشکل از مواد غیر آهنی حاصل از فرایند خرد کردن برای فرآیندهای جدا سازی آلومینیم -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
219 آلومینیم و آلیاژهای آلومینیم -قراضه -قسمت 16- قراضه های شامل سرباره،سرریز و مواد فلزی -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
220 آلومینیم و آلیاژهای آلومینیم -قراضه -قسمت 15- قراضه های آلومینیم پوشش زدایی شده حاصل از بسته بندی های آلومینیمی دوریز پس از مصرف -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
221 آلومینیم و آلیاژهای آلومینیم -قراضه -قسمت 14- قراضه های حاصل از بسته بندی های آلومینیومی دور ریز پس از مصرف -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
222 آلومینیم و آلیاژهای آلومینیم -قراضه -قسمت 13- تراشه های شامل دو یا چند آلیاژ-ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
223 آلومینیم و آلیاژهای آلومینیم -قراضه -قسمت 12- تراشه های شامل فقط یک آلیاژ-ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
224 آلومینیم و آلیاژهای آلومینیم -قراضه -قسمت 11- قراضه متشکل از رادیاتورهای آلومینیم -مس -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
225 آلومینیم و آلیاژهای آلومینیم -قراضه -قسمت 10- قراضه متشکل از قوطی های آلومینیمی نوشیدنی استفاده شده -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
226 مخازن متحرک پسماند و بازیافت -قسمت 6-الزامات ایمنی و بهداشت دانلود رایگان بخشنامه
227 مخازن متحرک پسماند و بازیافت -قسمت 5- الزامات کارایی و روشهای آزمون دانلود رایگان بخشنامه
228 مخازن متحرک پسماند و بازیافت -قسمت 4- مخازن دارای 4 چرخ با درپوش های تخت و ظرفیت تا1700 لیتر برای تجهیزات بالابر پاشنه افقی یا BG عریض و یا شانه ای عریض -ابعاد و طراحی دانلود رایگان بخشنامه
229 مخازن متحرک پسماند و بازیافت -قسمت3- مخازن دارای 4 چرخ با درپوش های محدب و ظرفیت تا 1300 لیتر برای تجهیزات بالابر پاشنه افقی و یا شانه ای -ابعاد و طراحی دانلود رایگان بخشنامه
230 مخازن متحرک پسماند و بازیافت -قسمت 2- مخازن دارای 4 چرخ با درپوش های تخت و ظرفیت تا 1300لیتر برای تجهیزات بالابر پاشنه افقی و یا شانه ای -ابعاد و طراحی دانلود رایگان بخشنامه
231 مخازن متحرک پسماند و بازیافت -قسمت 1- مخازن دارای 2 چرخ با ظرفیت تا 400 لیتر برای تجهیزات بالابر شانه ای -ابعاد و طراحی دانلود رایگان بخشنامه
232 بسته بندی و محیط زیست -باز یافت آلی دانلود رایگان بخشنامه
233 بسته بندی و محیط زیست -بازیافت مواد دانلود رایگان بخشنامه
234 انتشار از منابع ساکن-تعیین غلظت جرمی دی -اکسید گوگرد-روش پراکسید هیدروژن -پرکلرات باریم -تورین دانلود رایگان بخشنامه
235 کیفیت آب -اندازه گیری نیترات -قسمت 3-روش طیف سنجی با استفاده از سولفوسالیسیلیک اسید دانلود رایگان بخشنامه
236 مدیریت زیست محیطی -ارزیابی کارایی زیست محیطی سیستم های محصول -اصول ، الزامات و راهنماها دانلود رایگان بخشنامه
237 کیفیت هوای محل کار -نمونه برداری و تجزیه ترکیبات آلی فرار به وسیله واجذبی حلال-کروماتوگرافی گازی -قسمت2-روش نمونه برداری انتشاری دانلود رایگان بخشنامه
238 پلاستیک ها-پلاستیک های بازیافتی -قابلیت ردیابی و ارزیابی انطباق و درصد مواد بازیافتی در محصول دانلود رایگان بخشنامه
239 پلاستیک ها-پلاستیک های بازیافتی -مشخصات پسماندهای پلاستیکی دانلود رایگان بخشنامه
240 بسته بندی -ارزیابی مقدماتی فروپاشی مواد بسته بندی تحت شرایط مشابه کمپوست سازی در مقیاس آزمایشگاهی دانلود رایگان بخشنامه
241 پلاستیک ها-پلاستیک های بازیافتی-پلی استایرن-ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
242 تصفیه خانه های فاضلاب -قسمت 10-اصول ایمنی دانلود رایگان بخشنامه
243 پلاستیک های قابل تبدیل به کمپوست -ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
244 کیفیت آب-نمونه برداری -قسمت 7- نمونه برداری از آب و بخار در تاسیسات مولد بخار (بویلر)-آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
245 کیفیت آب- نمونه برداری -نگه داری و انتقال نمونه های آب دانلود رایگان بخشنامه
246 هضم پسماند جامد با نیتریک اسید -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
247 هوای درون ساختمان -قسمت 29- آشکار سازهای ترکیبات آلی فرار(voc) -روشهای آزمون دانلود رایگان بخشنامه
248 کیفیت هوای محیط کار -اندازه گیری ایزوسیانات در هوا با استفاده از دستگاه نمونه برداری دو فیلتره و آنالیز با کروماتوگرافی مایع در فشار بالا دانلود رایگان بخشنامه
249 هوای محیط -اندازه گیری مقدار گوگرد دی اکسید به روش فلورسانس فرابنفش دانلود رایگان بخشنامه
250 غربالگری سولفیدهای واکنش پذیر در پسماند -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
251 تولید امولسیون و یا سوسپانسیون از مواد پسماند مایع چند فازی -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
252 آنالیز غربالگری پتانسیل اشتعال پذیری پسماند -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
253 اندازه گیری ترکیب یا خلوص جریان مواد پسماند جامد دانلود رایگان بخشنامه
254 نمونه برداری با استفاده از یک نمونه بردار پسماند مایع مرکب (coliwasa) -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
255 آماده سازی و تجزیه عنصری پسماند مایع خطرناک به روش فلورسانس پرتوایکس پراش انرژی-روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
256 اندازه گیری عناصر در پسمانده ها به روش اسپکتروسکوپی نشر اتمی -پلاسمای جفت شده القایی دانلود رایگان بخشنامه
257 آنالیز غربالگری توصیف فیزیکی در پسماند -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
258 هضم مایکروویو پسماند و خوراک ورودی کوره صنعتی برای تجزیه عناصر با مقدار ناچیز -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
259 تعیین چگالی ظاهری اجزای پسماند جامد -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
260 تعیین ترکیب پسماند جامد شهری پردازش نشده -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
261 هوای محیط -اندازه گیری شاخص دود سیاه دانلود رایگان بخشنامه
262 کیفیت هوا -اندازه گیری ازون در هوای محیط -روش نورسنجی فرابنفش دانلود رایگان بخشنامه
263 هوای محیط -تیتراسیون فاز گازی-کالیبراسیون دستگاه تجزیه گر ازون دانلود رایگان بخشنامه
264 غربالگری وزن مخصوص ظاهری و چگالی توده پسماند -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
265 استخراج تکانه ای پسماند جامد با آب -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
266 ارزیابی فعالیت سولفاته کردن کل در اتمسفر به روش سرب دی اکسید-روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
267 بسته بندی و محیط زیست -باز مصرف دانلود رایگان بخشنامه
268 بسته بندی و محیط زیست -بهینه سازی سیستم بسته بندی دانلود رایگان بخشنامه
269 بسته بندی و محیط زیست -الزامات عمومی برای استفاده از استانداردهای ملی در زمینه بسته بندی و محیط زیست دانلود رایگان بخشنامه
270 بسته بندی و محیط زیست-بازیابی انرژی دانلود رایگان بخشنامه
271 کیفیت هوا-استفاده از داده های دما،فشار و رطوبت دانلود رایگان بخشنامه
272 هوای محیط -اندازه گیری شاخص آلودگی هوای اسیدی گازی -روش تیترسنجی با تعیین نقطه پایانی با شناساگر یا پتانسیومتری دانلود رایگان بخشنامه
273 کیفیت هوا-اندازه گیری ترکیبات گازی گوگرد هوای محیط -تجهیزات نمونه برداری دانلود رایگان بخشنامه
274 هوای محیط کار -اندازه گیری بخار جیوه - روش استفاده از مجموعه ملغمه ی طلا و آنالیز با طیف سنجی جذب اتمی و طیف سنج فلورسانس اتمی دانلود رایگان بخشنامه
275 اندازه گیری مواد شیمیایی آلی فرار در هوا (روش نمونه برداری کانیستر) -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
276 انتشار از منابع ساکن -دستور العمل تعیین غلظت جرمی ذرات معلق دانلود رایگان بخشنامه
277 انتشار از منابع ساکن -تعیین غلظت جرمی PM10, PM2.5 در گاز دودکش -اندازه گیری در غلظت های بالا با استفاده از ایمپکتورهای مجازی دانلود رایگان بخشنامه
278 انتشار از منابع ساکن -روش دستی تعیین غلظت متان در مواد گازی شکل با استفاده از کروماتوگرافی گازی دانلود رایگان بخشنامه
279 کیفیت خاک-غربالگری خاک ها برای شناسایی عناصر انتخابی به روش طیف سنجی فلوئورسانس پرتوایکس پاشنده انری با استفاده از دستگاه دستی یا قابل حمل دانلود رایگان بخشنامه
280 کیفیت خاک -تعیین نیترات سازی بالقوه و مهار آن- استفاده از اکسیداسیون آمونیوم -روش آزمون سریع دانلود رایگان بخشنامه
281 زهکشی محل های دفن زباله- طراحی ، ساخت و بهره برداری دانلود رایگان بخشنامه
282 سیستم های تصفیه فاضلاب -قسمت 6- فرایند لجن فعال دانلود رایگان بخشنامه
283 سیستم های تصفیه فاضلاب -قسمت 5- فرایندهای لاگونی دانلود رایگان بخشنامه
284 پسماندها -مواد مایع پاشیدنی، کف ها و مواد طبیعی (بومی )مورد استفاده به عنوان پوشش جایگزین روزانه ، در محل های دفن پسماندهای جامد شهری -ویژگیها دانلود رایگان بخشنامه
285 پسماندها- تعیین تجزیه هوازی و تجزیه ی بی هوازی زیستی مواد پلاستیکی ، تحت شرایط زیست راکتور تسریع کننده محل دفن زباله -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
286 پسماندها-پسماندهای جامد متراکم نشده -نمونه برداری از مخزن های حمل -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
287 پلاستیک ها -ارزیابی قابلیت دفع در تصفیه خانه های فاضلاب -پذیرش نهایی و ویژگیها -روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
288 پلاستیک ها-بر چسب گذاری اقلام نهایی حاوی پلاستیک ها و پلیمرها (به شکل پوشش ها یا افزودنی ها)همراه با کاغذ و دیگر زیر آیند ها ، طراحی شده برای کمپوست سازی هوازی در پسماندهای شهری و تاسیسات صنعتی دانلود رایگان بخشنامه
289 پلاستیک ها-تعیین زیست تخریب پذیری هوازی مواد پلاستیکی نشان دار شده با کربن (14C)14 در محیط آبی یا کمپوست - روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
290 کیفیت خاک-پارامترهای مدل سازی ژئوشیمی سنگ شویی و گونه زایی اجزا تشکیل دهنده در خاک و مواد -قسمت5- استخراج مواد اولیه هیومیک از نمونه های آبی دانلود رایگان بخشنامه
291 کیفیت خاک-پارامترهای مدل سازی ژئوشیمی سنگ شویی و گونه زایی اجزا تشکیل دهنده در خاک و مواد -قسمت4- استخراج مواد اولیه هیومیک از نمونه های جامد دانلود رایگان بخشنامه
292 کیفیت خاک-پارامترهای مدل سازی ژئوشیمی سنگ شویی و گونه زایی اجزا تشکیل دهنده در خاک و مواد -قسمت3- استخراج اکسیدها و هیدرو کسیدهای آلومینیم با آمونیم اگزالات -اگزالیک اسید دانلود رایگان بخشنامه
293 کیفیت خاک-پارامترهای مدل سازی ژئوشیمی سنگ شویی و گونه زایی اجزا تشکیل دهنده در خاک و مواد -قسمت2- استخراج اکسیدها و هیدرو کسیدهای بلورین آهن با دی تیونیت دانلود رایگان بخشنامه
294 کیفیت خاک-پارامترهای مدل سازی ژئوشیمی سنگ شویی و گونه زایی اجزا تشکیل دهنده در خاک و مواد -قسمت1- استخراج اکسیدها و هیدرو کسیدهای بی شکل آهن با اسکوربیک اسید دانلود رایگان بخشنامه
295 پلاستیک ها-بطری های پلی (اتیلن ترفتالات) (pet) دور ریز پس از مصرف بازیافتی -قسمت 2- آماده سازی آزمونه و تعیین خواص دانلود رایگان بخشنامه
296 پلاستیک ها-بطری های پلی (اتیلن ترفتالات) (pet) دور ریز پس از مصرف بازیافتی -قسمت 1- سامانه شناسه گذاری و مبنایی برای ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
297 راهبری ایستگاه های بازیافت شهری -آیین کار دانلود رایگان بخشنامه
298 کیفیت خاک-تعیین اثرات آلاینده ها بر فلور خاک -قسمت اول-روش اندازه گیری میزان باز دارندگی رشد ریشه دانلود رایگان بخشنامه
299 هوای درون ساختمان -قسمت 4- تعیین فرمالدهید-روش نمونه برداری نفوذی دانلود رایگان بخشنامه
300 هوای درون ساختمان -قسمت 3- اندازه گیری فرمالدهیدو ترکیبات کربونیلی دیگر در هوای ساختمان و هوای محفظه آزمون -روش نمونه برداری فعال دانلود رایگان بخشنامه