جهیزات انتقال فاضلاب برای ساختمان ها و سایت ها -قسمت 1- تجهیزات انتقال برای فاضلاب های حاوی مدفوع
ICS_Code : 13/060/30.91/140/80
ICS_T1 : تجهیزات -فاضلاب
21233-1
1395
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد