آلومینیوم و آلیاژهای آلومینیم -قراضه قسمت 6- قراضه متشکل از دو یا چند آلیاژ کار شده -ویژگی ها
ICS_Code : 13/030/50
ICS_T1 : آلومینیم -آلیاژ
18936-6
1394
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد