هوای محیط کار -تعیین بخارات دی ایزوسیانات تولوئن با استفاده از فیلترهای فیبر شیشه ای پوشش داده شده با 1-2 -پیریدیل -پی پیرازین توسط کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و آشکار سازهای فرابنفش و فلوئورسانس
ICS_Code : 13/040/30
ICS_T1 : محیط زیست-ایزوسیانات-تولوئن
19071
1393
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد