هوای داخلی -قسمت 6- تعیین ترکیبات آلی فرار در هوای داخلی و هوای محفظه آزمون با نمونه برداری فعال روی جاذب tenax ta واجذب گرمایی و کروماتوگرافی گازی با ms-fid یا ms
ICS_Code : 13/040/20
ICS_T1 : کروماتوگرافی -گازی
10847-6
1394
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد