مجموعه های نوشتاری نخبگان نظام فنی و اجرایی


این بخش شامل مجموعه یادداشت ها و مقالات هر یک از نخبگان زیر است:


مهندس علیرضا پوراسد
0
دکتر جواد حداد
0
دکتر امید امیری
0نوشتاری های موردی نخبگان نظام فنی و اجرایی
شاقول
1397/09/28شاقول
1397/09/28شاقول
1397/09/28شاقول
1397/09/28شاقول
1397/09/28شاقول
1397/09/28مهندس احمد استادباقر-----دکتر اکبر رهبر
1385/10/01محمد سعید حیدری
1397/08/14مهندس عزیز فرهنگی
1397/08/09Tasha Eurich - مترجم: آناهیتا جمشیدنژاد
1397/08/093 / 1