مجموعه های نوشتاری نخبگان نظام فنی و اجرایی


این بخش شامل مجموعه یادداشت ها و مقالات هر یک از نخبگان زیر است:

نوشتاری های موردی نخبگان نظام فنی و اجرایی مهيار جاويد روزی،محمدعلي كاشف،سعيد وصالي برازنده
مهيار جاويد روزی،محمدعلي كاشف،سعيد وصالي برازنده
1398/9/23


رسول بعدی، آرین قلی پور، فتانه قلی پور
رسول بعدی، آرین قلی پور، فتانه قلی پور
1398/9/20


فریماه مخاطب رفیعی ، محسن اسلامی ، علی پیری زاده
فریماه مخاطب رفیعی ، محسن اسلامی ، علی پیری زاده
1398/9/19


Allan Lee ,Sara Willis ,Amy Wei Tian
Allan Lee ,Sara Willis ,Amy Wei Tian
1397/11/9


مهندس محسن پارسا
مهندس محسن پارسا
1397/11/8


شاقول
شاقول
1397/09/28


شاقول
شاقول
1397/09/28


شاقول
شاقول
1397/09/28


شاقول
شاقول
1397/09/28


شاقول
شاقول
1397/09/282 / 1صفحه بعد

بازگشت به فهرست