مجموعه های نوشتاری نخبگان نظام فنی و اجرایی


این بخش شامل مجموعه یادداشت ها و مقالات هر یک از نخبگان زیر است:

نوشتاری های موردی نخبگان نظام فنی و اجرایی
مهندس مهدی لطیفی
1397/12/16مهندس مهدی لطیفی
1397/11/17Allan Lee ,Sara Willis ,Amy Wei Tian
1397/11/9مهندس محسن پارسا
1397/11/8شاقول
1397/09/28شاقول
1397/09/28شاقول
1397/09/28شاقول
1397/09/28شاقول
1397/09/28شاقول
1397/09/283 / 1