مجموعه های نوشتاری نخبگان نظام فنی و اجرایی


این بخش شامل مجموعه یادداشت ها و مقالات هر یک از نخبگان زیر است:

نوشتاری های موردی نخبگان نظام فنی و اجراییمهندس مهدی لطیفی
مهندس مهدی لطیفی
1398/8/21


مهندس مهدی لطیفی
مهندس مهدی لطیفی
1398/8/21


مهندس مهدی لطیفی
مهندس مهدی لطیفی
1398/8/19


مهندس مهدی لطیفی
مهندس مهدی لطیفی
1398/8/11


مهندس مهدی لطیفی
مهندس مهدی لطیفی
1397/12/16


مهندس مهدی لطیفی
مهندس مهدی لطیفی
1397/11/17


Allan Lee ,Sara Willis ,Amy Wei Tian
Allan Lee ,Sara Willis ,Amy Wei Tian
1397/11/9


مهندس محسن پارسا
مهندس محسن پارسا
1397/11/8


شاقول
شاقول
1397/09/28


شاقول
شاقول
1397/09/283 / 1صفحه بعد

بازگشت به فهرست