مجموعه های نوشتاری نخبگان نظام فنی و اجرایی


این بخش شامل مجموعه یادداشت ها و مقالات هر یک از نخبگان زیر است:

نوشتاری های موردی نخبگان نظام فنی و اجراییشاقول
شاقول
1397/09/28


مهندس احمد استادباقر-----دکتر اکبر رهبر
مهندس احمد استادباقر-----دکتر اکبر رهبر
1385/10/01


محمد سعید حیدری
محمد سعید حیدری
1397/08/14


مهندس عزیز فرهنگی
مهندس عزیز فرهنگی
1397/08/09


Tasha Eurich - مترجم: آناهیتا جمشیدنژاد
Tasha Eurich - مترجم: آناهیتا جمشیدنژاد
1397/08/09


دکتر صادق عبادی
دکتر صادق عبادی
1396/10/17


دکتر صادق عبادی
دکتر صادق عبادی
1396/10/17


دکتر مهدی نصرتی
دکتر مهدی نصرتی
1396/09/28


دكتر پيروز حناچي
دكتر پيروز حناچي
1395/5/25صفحه قبل2 / 2

بازگشت به فهرست