مجموعه های نوشتاری نخبگان نظام فنی و اجرایی


این بخش شامل مجموعه یادداشت ها و مقالات هر یک از نخبگان زیر است:

نوشتاری های موردی نخبگان نظام فنی و اجرایی
مهندس احمد استادباقر-----دکتر اکبر رهبر
1385/10/01محمد سعید حیدری
1397/08/14مهندس عزیز فرهنگی
1397/08/09Tasha Eurich - مترجم: آناهیتا جمشیدنژاد
1397/08/09دکتر صادق عبادی
1396/10/17دکتر صادق عبادی
1396/10/17دکتر مهدی نصرتی
1396/09/28شاقول
1396/09/26شاقول
1396/09/21شاقول
1396/09/123 / 2