مجموعه های نوشتاری نخبگان نظام فنی و اجرایی


این بخش شامل مجموعه یادداشت ها و مقالات هر یک از نخبگان زیر است:


مهندس علیرضا پوراسد
0
دکتر جواد حداد
0
دکتر امید امیری
0نوشتاری های موردی نخبگان نظام فنی و اجرایی
دکتر صادق عبادی
1396/10/17دکتر صادق عبادی
1396/10/17دکتر مهدی نصرتی
1396/09/28شاقول
1396/09/26شاقول
1396/09/21شاقول
1396/09/12شاقول
1396/09/01شاقول
1396/08/30شاقول
1396/08/29شاقول
1396/08/233 / 2