سمینار 1 : معرفی زیست بوم مشارکت عمومی-خصوصی (PPP Ecosystem)"مشارکت عمومی-خصوصی در چند دهه اخیر مورد توجه بسیاری از دولت ها قرار گرفته است"
این جمله سرآغاز بسیاری از مقاله های علمی، سخنرانی ها، نوشته ها و ارائه های مربوط به مشارکت عمومی-خصوصی در نقاط مختلف دنیاست؛ اما پرسش کلیدی این است که در این رویکرد نوین، چه کسانی موفق شده اند؟؟؟ و چرا؟؟؟
در بخش یکم این سمینار، به ارائه نگاهی جامع از محیط مشارکت عمومی-خصوصی (Public-Private Partnership) می پردازیم که تضمین کننده موفقیت برای همه دست اندرکاران آن در هر دو دسته بخش عمومی و بخش خصوصی است و ضمن برشمردن دلایل اهمیت و ویژگی های منحصر به فرد آن، عنوان "زیست بوم" را به آن نسبت می دهیم. در ادامه، "شاخص های سنجش" "زیست بوم مشارکت عمومی-خصوصی" را از نظر "گروه بانک جهانی" مرور خواهیم کرد و بخش دوم را به هم اندیشی و پاسخ به پرسش های مخاطبان خواهیم پرداخت.

سرفصل ها و زمان بندی:
بخش یكم (١٣:30 الی 15)
🖊 الزامات ساختاری جلب نظر بخش خصوصی به سرمایه گذاری در پروژه های زیربنایی
🖋 شاخص های سنجش گروه بانك جهانی
بخش دوم (١٥:30 الی 17)
🖊 هم اندیشی و پرسش و پاسخ
ارائه دهندگان:
آقای مهندس احمد استادباقر
آقای مهندس مهدی لطیفی

هزینه شرکت در دوره:
رایگان