مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری، جلدسوم، زهکشی
عنوان انگلیسی نشریه: Design Criteria for Renovation & Mobilization of Rice Fields Third Volume - Drainage- بخشنامه گروه دوم به شماره 100/22493
471-3
1388/03/10
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد