مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری - جلد چهارم - سازه های آبی و جاده های دسترسی
عنوان انگلیسی نشریه: Design Criteria for Renovation & Mobilization of Rice Fields Forth Volume. Hydraulic Structures and Access Roads- بخشنامه گروه دوم به شماره 100/32281
471-4
1388/04/07
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد