مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی زمین‌های شالیزاری - جلد اول: کلیات
عنوان انگلیسی نشریه: Design Criteria for Renovation & Mobilization of Rice Fields FirstVolume-Generalities- بخشنامه گروه دوم به شماره 100/111983
471-1
1387/11/26
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد