بسته فهرست بهای وزارت نفت سال 1396
5,000 تومان

«بسته فهرست‌بهای وزارت نفت 96» مجموعه‌ای است دربرگیرنده تمامی فهارس بهای منتشره در سال 1396 که از سوی وزارت نفت منتشرشده و دربرگیرنده 13 فهرست‌بهای زیر است :

اصلاحیه فهرست بهای تعمیرات پالایشگاه سال 1396
فهرست بهای اختصاصی اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1396
فهرست بهای اختصاصی اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته تعمیرات خطوط لوله کمربندی تغذیه و شبکه گازسال 1396
فهرست بهای اختصاصی اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز سال 1396
فهرست بهای اختصاصی اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته خطوط لوله رو زمینی جریانی نفت و گاز
فهرست بهای اختصاصی اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته خطوط لوله گاز شهری سال 1396
فهرست بهای اختصاصی اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته خطوط لوله کمربندی تغذیه نفت وگاز سال1396
فهرست بهای اختصاصی اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته گاز رسانی به صنایع سال1396
فهرست بهای اختصاصی اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته نرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت سال1396
فهرست بهای اختصاصی اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته نصب پالایشگاه‌های نفت و گاز ، واحدهای پتروشیمی و واحدهای تفکیک مایعات گازی (NGL) سال1396
فهرست بهای اختصاصی اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته نصب تلمبه خانه های نفت وگاز و انبارهای نفت منطقه ای سال1396
فهرست بهای اختصاصی اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته نصب واحد های سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها سال1396
فهرست بهای اختصاصی اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال1396
20 مگابایت
محصولات مرتبط