بسته فهرست بهای سال 1395
5,000
1000 تخفیف
4,000 تومان

«بسته فهرست‌بهای 95» مجموعه‌ای است دربرگیرنده تمامی فهارس بهای منتشره در سال 1395 که از سوی سازمان برنامه‌وبودجه کشور و هم‌چنین نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران منتشرشده و دربرگیرنده 31 فهرست‌بهای زیر است :

• فهرست‌بهای واحد پايه رشته آبخيزداري و منابع طبيعي سال 1395
• نرخ عوامل موثر در فهرست‌های بهای واحد پایه سال 1395
• فهرست‌بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1395
• فهرست‌بهای واحد پایه رشته چاه سال 1395
• فهرست‌بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1395
• فهرست‌بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1395
• فهرست‌بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1395
• فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1395
• فهرست‌بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1395
• فهرست‌بهای واحد پایه رشته راه، راه‌آهن و باند فرودگاه سال 1395
• فهرست‌بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1395
• فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1395
• فهرست‌بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1395
• فهرست‌بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه‌آهن سال 1395
• فهرست‌بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1395
• فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت‌فشار سال 1395
• فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1395
• فهرست‌بهای واحد پایه رشته‌ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1395
• فهرست‌بهای خط‌کشی‌های معابر شهری سال 1395
• فهرست‌بهای تجهیزات ترافیکی سال 1395
• فهرست‌بهای تجمیعی تعمیر و ترمیم معابر سواره‌رو سال 1395
• فهرست‌بهای تجمیعی شبکه فرعی جمع‌آوری و هدایت رواناب‌های سطحی سال 1395
• فهرست‌بهای حفاظ‌ها و ضربه‌گیرهای معابر شهری در سال 1395
150 مگابایت
محصولات مرتبط