بسته فهرست بهای سال 1396 (نسخه قابل دانلود)
5,000 تومان

«بسته فهرست‌بهای 96» مجموعه‌ای است دربرگیرنده تمامی فهارس بهای منتشره در سال 1396 که از سوی سازمان برنامه‌وبودجه کشور و هم‌چنین نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران منتشرشده و دربرگیرنده 23 فهرست‌بهای زیر است :

• فهرست‌بهای واحد پايه رشته آبخيزداري و منابع طبيعي سال 1396
• نرخ عوامل موثر در فهرست‌های بهای واحد پایه سال 1396
• فهرست‌بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1396
• فهرست‌بهای واحد پایه رشته چاه سال 1396
• فهرست‌بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1396
• فهرست‌بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1396
• فهرست‌بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1396
• فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1396
• فهرست‌بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1396
• فهرست‌بهای واحد پایه رشته راه، راه‌آهن و باند فرودگاه سال 1396
• فهرست‌بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1396
• فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1396
• فهرست‌بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1396
• فهرست‌بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه‌آهن سال 1396
• فهرست‌بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1396
• فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت‌فشار سال 1396
• فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1396
• فهرست‌بهای واحد پایه رشته‌ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1396
• فهرست‌بهای خط‌کشی‌های معابر شهری سال 1396
• فهرست‌بهای تجهیزات ترافیکی سال 1396
• فهرست‌بهای تجمیعی تعمیر و ترمیم معابر سواره‌رو سال 1396
• فهرست‌بهای تجمیعی شبکه فرعی جمع‌آوری و هدایت رواناب‌های سطحی سال 1396
• فهرست‌بهای حفاظ‌ها و ضربه‌گیرهای معابر شهری در سال 1396
130 مگابایت
محصولات مرتبط