بسته فهرست بهای وزارت نفت سال 1395 (نسخه قابل دانلود)

بسته فهرست بهای وزارت نفت سال 1395 (نسخه قابل دانلود)
22,500
4500 تخفیف
18,000 تومان
خرید

«بسته فهرست‌بهای وزارت نفت 95» مجموعه‌ای است دربرگیرنده تمامی فهارس بهای منتشره در سال 1395 که از سوی وزارت نفت منتشرشده و دربرگیرنده 25 فهرست‌بهای زیر است :

فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبار های نفت منطقه ای سال 1395- فصل چهاردهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- عملیات ساخت و نصب سازه های فلزی و تکیه گاه ها
فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبار های نفت منطقه ای سال 1395- فصل دوازدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- مخازن ذخیره استوانه ای
فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبار های نفت منطقه ای سال 1395- فصل پانزدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی
فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبار های نفت منطقه ای سال 1395- فصل نوزدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- کار های تکمیلی نصب تجهیزات، رنگ و عایق
فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبار های نفت منطقه ای سال 1395- فصل سیزدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- نصب تجهیزات متفرقه
فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبار های نفت منطقه ای سال 1395- فصل شانزدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- عملیات عایق کاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی
فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبار های نفت منطقه ای سال 1395- فصل دهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- نصب تجهیزات دوار
فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1395 - فصل بیست و چهارم- کار های برق- نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسیم
فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبار های نفت منطقه ای سال 1395- فصل یازدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- نصب تجهیزات ثابت و بسته ای
فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1395- فصل بیست و پنجم- کارهای برق- نصب سیستم روشنایی
فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبار های نفت منطقه ای سال 1395- فصل هفدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- حمل تجهیزات و مصالح تا انبار پیمانکار
فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1395- فصل بیست و سوم- کارهای برق- نصب سینی و نردبان کابل و کاندوئیت
فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1395- فصل بیست و ششم- کارهای برق- نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر، و حفاظت کاتدی
فهرست بهای اختصاصی اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1395
فهرست بهای اختصاصی اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته تعمیرات خطوط لوله کمربندی تغذیه و شبکه گازسال 1395
فهرست بهای اختصاصی اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز سال 1395
فهرست بهای اختصاصی اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته خطوط لوله رو زمینی جریانی نفت و گازسال 1395
فهرست بهای اختصاصی اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته خطوط لوله گاز شهری سال 1396
فهرست بهای اختصاصی اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته خطوط لوله کمربندی تغذیه نفت وگاز سال1395
فهرست بهای اختصاصی اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته گاز رسانی به صنایع سال1395
فهرست بهای اختصاصی اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته نرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت سال1395
فهرست بهای اختصاصی اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته نصب پالایشگاه‌های نفت و گاز ، واحدهای پتروشیمی و واحدهای تفکیک مایعات گازی (NGL) سال1395
فهرست بهای اختصاصی اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته نصب تلمبه خانه های نفت وگاز و انبارهای نفت منطقه ای سال1395
فهرست بهای اختصاصی اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته نصب واحد های سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها سال1395
فهرست بهای اختصاصی اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال1395

55 مگابایت
محصولات مرتبط