مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشکه زاری (آبیاری ثقلی) جلد چهارم: سازه های آبی و جاده های دسترسی- نشریه شماره 4-346
عنوان انگلیسی نشریه: Design Criteria for on Farm Development in Surface Irrigation Volume4: Hydraulic Structures and Access Roads- بخشنامه گروه دوم به شماره 100/74818
346_4
1385/05/04
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد