مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشکه زاری (آبیاری ثقلی) جلد سوم: زهکشی- نشریه شماره 3-346
عنوان انگلیسی نشریه: Design Criteria for on Farm Development in Surface Irrigation Volume3: Drainage- بخشنامه گروه دوم به شماره 100/74810
346_3
1385/05/04
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد