مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشکه زاری (آبیاری ثقلی) جلد دوم: ضوابط و مبانی آبیاری و تسطیح اراضی کشاورزی- نشریه شماره 2-346
عنوان انگلیسی نشریه: Design Criteria for on Farm Development in Surface Irrigation Volume2: Irrigation - بخشنامه گروه دوم به شماره 100/74807
346_2
1385/05/04
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد