دستورالعمل های همسان نقشه برداری - جلد ششم: داده های شبکه ای و تصویری- نشریه شماره 6-119
عنوان انگلیسی نشریه: Unified Specifications for Surveying and Mapping Volume 6: Imagery and Gridded Data - بخشنامه گروه اوب به شماره 100/9363
6-119
1386/04/01
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد