دستورالعمل های همسان نقشه برداری - جلد سوم: سیستم اطلاعات مکانی (کلیات)- نشریه شماره 3-119
عنوان انگلیسی نشریه: Unified Specifications for Surveying and Mapping Volume 3: Geospatial Information Systems (General)- بخشنامه گروه اول به شماره 100/9362
3-119
1386/04/01
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد