دستورالعمل های همسان نقشه برداری - جلد چهارم: کارتوگرافی (کلیات)- نشریه شماره 4-119
عنوان انگلیسی نشریه: Unified Specifications for Surveying and Mapping Volume 4: Cartography (General) - بخشنامه گروه سوم به شماره 100/9359
4-119
1386/04/01
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد